fbpx
Demokratiet skranter: Slip skolen fri
Emilie-Sloth-Mille-RGB-original-extended.jpg

Mille Borch Sloth er spidskandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Glostrup. Foto: Flemming Leitorp

Mille Borch Sloth er spidskandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Glostrup. Foto: Flemming Leitorp
DEBAT.  

”Glostrup Skole – en lærende skole, der samler byen” er en vision, der blev til i en skøn, inddragende proces, hvor forældrene, eleverne, medarbejderne og skolens ledelse sammen med politikerne mødtes og tænkte store tanker om skolens fremtid. Men hvor langt er vi nået, og kan vi overhovedet nå frem mod visionen, når skolen styres af politikere frem for af skolen?

I Glostrup Radikale Venstre er vi ikke i tvivl – skolen skal slippes fri. Af Folkeskoleloven fremgår det, hvilke beføjelser kommunalbestyrelsen kan vælge at delegere til skolens ledelse og til skolebestyrelsen. Det drejer sig om vigtige ting for skolens virke som fx fastlæggelse af mål og rammer for skolen, udbuddet af valgfag, skolens læseplaner, konvertering af understøttende undervisning, udarbejdelse af kvalitetsrapporter og skolebestyrelsens sammensætning.

I Glostrup har kommunalbestyrelsen dog besluttet, at kun tre ting skal være uddelegeret til skolebestyrelsen: Afholdelse af forskudte valg til skolebestyrelsen, tid til konfirmationsundervisning og fastlæggelse af 1. skoledag efter sommerferien.

Det ønsker den nuværende kommunalbestyrelse ikke at ændre på. I november 2019 indstillede og begrundede skolebestyrelsen et forslag om at delegere en række beføjelser fra kommunalbestyrelsen til skolebestyrelsen. Det var til afstemning i kommunalbestyrelsen, om forvaltningen skulle undersøge uddelegeringen nærmere. Kun ét enkelt kommunalbestyrelsesmedlem (SF) stemte for, at det skulle undersøges nærmere. 15 stemte imod, og tre undlod at stemme.Kommunalbestyrelsen ville dermed ikke engang have det undersøgt nærmere.

Det betyder, at kommunalbestyrelsen har stor indflydelse på styringen af skolen, mens skolebestyrelsen har meget ringe beføjelser til at træffe beslutninger om skolens virke. Skolebestyrelsen bliver så at sige sat uden for indflydelse på nogle af de vigtigste forhold omkring skolens virke, som skolebestyrelsen ifølge Folkeskoleloven godt kunne have indflydelse på.

Hvad betyder denne tætte politiske styring så for skolen? Det betyder, at nærdemokratiet omkring skolen med involvering af forældre, elever, medarbejdere og skolens ledelse har trange kår. Jo mindre indflydelse forældrene har, jo mindre engagerer forældrene sig i skolen. Elevdemokratiet giver ikke så meget mening, som det burde. Og der bliver trukket beslutninger ned over hovedet på medarbejderne, som de ikke har haft nogen indflydelse på – og som ikke nødvendigvis bygger på faglig indsigt.

Det betyder også, at ansvaret lægges opad i systemet. Ansvaret for styringen af skolen bliver dermed delt mellem forvaltningen, der i praksis administrerer den politiske styring af skolen, og skolens ledelse. Det delte ansvar medfører uklarhed om, hvem der har ansvaret for hvad, og det går ud over forældrene, medarbejderne og eleverne. Hvem tager sig af et problem eller en udfordring, når den opstår? Og hvordan sikres der relevans, individualitet og nærhed i de beslutninger, der træffes, når det ikke sker tæt på problemstillingen?

Samtidig kommer der til at gå politik i styringen af skolen. Skal der være lejrskoler? Skal skolen tilbyde franskundervisning? På hvilket grundlag skal eleverne i de nye 0. klasser fordeles mellem skolens 0. klasser? Skal skolen konvertere understøttende undervisning?

Når der går politik i styringen af skolen, kommer beslutningerne til at afhænge af den politiske dagsorden, og hvem der lige har flertallet i kommunalbestyrelsen. Det er ikke tilfredsstillende for hverken skolens medarbejdere og ledelse eller forældrene og eleverne.

Vi kan opnå så meget mere med skolen, hvis skolen får beføjelserne til at styre langt mere end i dag, og ikke mindst vil det give skolen ro til at løse dens kerneopgaver, når den ikke hele tiden skal rette sig ind efter skiftende politiske beslutninger.

Slip skolen fri. Hav tillid til skolen, skolebestyrelsen og skolens ledelse. Hvis skolen skal samle byen, som visionen tilsiger, kræver det, at forældrene involveres i skolen, at de engagerer sig og føler et fællesskab om den skole, deres børn går i.

Det kræver, at skolens ledelse og medarbejderne får mere indflydelse på den skole, hvor de er ansat, og at eleverne får en aktiv rolle i nærdemokratiet omkring skolen. Endelig kræver det, at forældrene får reel indflydelse på skolen gennem lokale råd, skolebestyrelse og institutionsråd for SFO og klub.

Glostrup Radikale Venstre arbejder for at styrke nærdemokratiet i skolen og for at delegere flest mulige beføjelser til skolens ledelse og skolebestyrelsen. Sammen vil vi skabe trivsel og kvalitet i undervisningen.

Hvis du er interesseret i at høre mere og stille spørgsmål, holder vi et møde om FN’s verdensmål om kvalitetsuddannelse den 15. september kl. 19-21 på Skovvangskolen, hvor vi har inviteret Marianne Jelved. Så sæt kryds i kalenderen.

Hvad kan Kommunalbestyrelsen ifølge Folkeskoleloven delegere til skolebestyrelsen?
 
 • Fastlæggelse af mål og rammer for skole
 • Konvertering af understøttende undervisning
 • Udbud af valgfag
 • Skolens læseplaner
 • Konvertering af understøttende undervisning
 • Flytning af undervisning til Ungdomsskolen
 • Kriterier for optagelse i 10. klasse
 • Kriterier for visse dele af undervisningen i 10. klasse
 • Samarbejde med erhvervsuddannelser
 • Oprettelse af elite-idrætsklasser
 • Fastlæggelse af mål og rammer for skolen
 • Brugerbetaling for mad mv. ifm. ekskursioner og lejrskoler
 • Udarbejdelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner for disse skolebestyrelsens sammensætning
 • Vederlag til skolebestyrelsen
 • Forskudte valg i skolebestyrelsen
 • Fastlæggelse af 1. skoledag efter sommerferien
 • Forhandling af tid til konfirmationsundervisning

Kun de tre sidste er delegeret til skolebestyrelsen for Glostrup Skole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top