fbpx
Historier fra arkivet
historier-fra-arkivet.jpg
Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

26. februar 1920

Glostrup Pastorats Sygeplejeforening

Afholdt Generalforsamling Tirsdag Aften. Formanden aflagde Beretning om Foreningens Virksomhed I det forløbne Aar. Af Sygebesøg havde der varet 1106; som en Maalestok for, hvor stærkt den spanske Syge har taget fat i indevarende Aar, blev det anført, at der i de 3 første Uger af Februar har været aflagt ca. 200 Sygebesøg.
Derefter fremlagde Kassereren det reviderede Regnskab, som balancerede med 1750 Kr. 38 øre. Medlemsantallet var ved Aarets Udgang 202.
Samtlige Bestyrelsesmedlemmer og den ene Revisor, som i Følge Lovene skulde afgaa, genvalgtes enstemmigt. Det vedtoges at forhøje Sygeplejerskens Løn til 1500 Kr. aarligt. Derefter hævedes Generalforsamlingen.

Den spanske Syge

Epidemien er nu ganske afgørende paa Retur her I Glostrup. Man bør dog udvise den største Forsigtighed, da man jo har sørgelige Erfaringer for, at en Genopblussen let kan komme.
I Brøndbyerne raser Sygdommen endnu med Voldsomhed- I Brøndbyøster laa paa et Tidspunkt 70 angrebne af Sygdommen. Det synes dog, som om Sygdommen her har kulmineret, men adskillige haarde Tilfalde forekommer dog endnu.
I Brøndbyvester er i de sidste Dage indtruffet et Par meget triste Dødsfald. Gdr., Amtsraadsmedlem Andersen, Nordgaarden, har saaledes mistet en 21-aarig Datter efter kun faa Dages Sygdom. Endvidere har Gdr. P. C. Olsen mistet en Søn, medens en anden Søn ligger haardt angreben af samme Sygdom.
I Kommuneskolen mærkes nu kun lidt til Forsømmelser i Anledning af den spanske Syge.

27. maj 1920

Nyt fra Brøndbyernes Sogneraad

Brøndbyøster Sygekasse fik i Anledning af de ekstraordinare Udgifter til Spansk Syge bevilget et ekstraordinart Tilskud paa 500 Kr.

Dette er den sidste gang, den spanske syge blev nævnt i Folkebladet i forbindelse med udbruddet i 1918 til 1920.

Vi takker Byhistorisk Hus for hjælp til ovenstående tekst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top