fbpx
Historier fra arkivet
historier-fra-arkivet.jpg
HELE OMRÅDET Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

13. marts 1919
Den spanske Syge
I Egby er forefaldet et yderst trist Dødsfald. Efter 8 Dages Sygeleje er Arbejdsmand Viktor Eriksens Hustru død som Følge af spansk Syge i Forbindelse med Brystbetændelse. I Ægteskabet var 4 smaa Børn. Viktor Eriksen ligger selv haardt angrebet af samme Sygdom paa et københavnsk Sygehus. Den afdøde begraves fra Glostrup Kirke førstkommende Fredag.

3. april 1919
Underskud i Sygekassen
Glostrup Bys Sygekasse afholdt forleden Generalforsamsamling. Forretningsfører Chr. Larsen aflagde Regnskabet, der balancerede med 18.724 Kr. Formuen er i Aarets Løb gaaet tilbage med 989 Kr. 21 Øre. Begravelseskassens Regnskab balancerede med 1239 Kr. 93 Øre og viste en Fremgang i Formue paa 22 Kr. 26 Øre. Hjaelpeforeingens Regnskab balancerede med 116 Kr. 89 Øre. Formuen er gaaet tilbage med 76 Kr. 11 Øre.

Cbr. Larsen fremhævede, at dan spanske Epidemi i Aar stærkt prægede Foreningens Virksomhed. Antal af Sygedage af denne Sygdom har været 1048. I Dagpenge er udbetalt 1018 Kr. 75 Øre og til Medicin 355 Kr. 36 Øre, en betydelig Udgift for denne Sygdom alane. Status er jo heller ikka saa god. Maaske bliver det nødvendigt at opkræve Ekstrakontingent i nogle Sommermaaneder. Formanden mente dog, at man skulde afvente, om Staten giver Tilskud.

Sygekassens Bud ansøgte om at faa 6 % for Opkrævning. Paa Porslag af H. Christiaosen vedtoges det at yde de 6 %, 4 Kr. for at møde med Fanen og forhøje Forretningsførerens Løn med 25 Øre pr. Medlem. Endvidere vedtoges det at yde hver af Funktionærerne 50 Kr. i Dyrtidstillæg.

Til Bestyrelsen genvalgtes V. Petersen og Ole Olsen. Nyvalgt blev C. Holm. Som Suppleant valgtes O. Nielsen. Som Revisor valgtes A. Bohm med Lars Jensen som Suppleant.

Det vedtoges at lade afholde en festlig Sammenkomst for Medlemmerne. Overlodes til Bestyrelsen at foretage det fornødne.

24. april 1919
Et trist Dedsfald
Arbejdsmand N. F. A. Andersen og Hustru har haft den tunge Sorg at miste deres ældste Søn, Svend Andersen. Efter faa Dages Sygeleje af Lungebetændelse, vistnok i Forbindere med spansk Syge, er Døden indtraadt. Den afdøde var kendt som et yderst flinkt og velbegavet ungt Menneske, der ved Piid og Pligtfølelse gjorde sig meget afholdt af alle, han kom i Berøring med.
Begravelsen foregaar fra Glostrup Kirke Søndag den 27.

29. maj 1919
Atter et Dødsfald af spansk Syge
Fhv. Gdr. John. Sørensen, Brøndbyvestervej, har mistet sin Hustru. Efter et længere Sygeleje paa Københavns Amtssygehus som Følge af den spanske Syge indtraadte Døden.

Vi takker Byhistorisk Hus for hjælp til ovenstående tekst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top