fbpx
Historier fra arkivet
historier-fra-arkivet.jpg
HELE OMRÅDET Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

5. december 1918
Ingen spansk Syge – Alle maa gaa i Biografen

Den sidste Del af Forbudet er nu hævet. Alle kan derfor nu igen gæste Biografen. At mange vil benytte sig af Tilladelsen er vist hævet over enhver Tvivl. Direktøren har da ogsaa sørget for, at Programmet bliver saadan, at selv om man møder med meget store Forventninger, vil man ikke blive skuffet.
Programmet er meget alsidigt. Fra en Række smukke norske Naturbilleder føres man over til det vilde Vesten til en glimrende Indianerfilm, for endelig at havne i en typisk dansk Lystfilm, optaget af Nordisk Films Co. — en Alstrupfilm, der er fuld af sprudlende Liv og vanvittig komiske Episoder. Filmen er Historien om den unge lystige Godsejer, der for at lære sin lille Kusine Missy nærmere at kende paatog sig Rollen som Mirakeltjener, et alsidigt Geni, der skulde erstatte et helt Tjenerskab, er fortalt saa friskt og fornøjeligt, at man fra først til sidst følger Begivenhederne med uskrømtet Glæde og Munterhed. Kan selv et forvænt Publikum forlange mere?

30. januar 1919
Den spanske Syge

Endnu er der her paa Egnen stadig en Del Tilfalde. De fleste Tilfælde forløber dog ret mildt, og der kan ikke her som saa mange andre Steder tales om en Genopblussen af Epidemien. Paa Vridsløselille fængsel er der stadig nogle Tilfælde. Saavel Gudstjenesten som Fangernes Undervisning har derfor i en Tid været indstillet. I Avedøre har der i de sidste Dage været ret mange Tilfælde, saaledes at Autoriteterne har fundet det nødvendigt at holde Skolen lukket.

20. februar 1919
Den spanske Syge paa Fængselet

Blandt Fangerne forekommer stadig en Del Tilfalde af Sygdommen. Dette har til Følge, at savel Gudstjenesten som Undervisningen er indstillet Der er forefaldet enkelte Dødsfald. I Forhold til Tilfaldenes Antal er disse meget faa.

27. februar 1919
63 personer fik behandling

Glostrup Sygeplejeforening afholdt fredag Aften sin aaarlige Generalforsamling i Glostrup Jernbanehotel. Kun meget faa Medlemmer var mødt.
Formanden, Enkefru Madsen, aflagde Beretning. Af denne fremgik det, at der i Begyndelsen af Aaret kun havde været meget lidt Sygdom, senere under den spanske Epidemi var der blevet overvældende meget for Sygeplejersken. Der var ialt plejet 52 Personer for Betaling, og 11 Patienter var plejet gratis. Af disse sidste var flere under Kommunens Forsorg. Ialt var I Aarets Lab aflagt 1032 kortere Sygebesøg og vaaget 5 Nætter.
Kassereren fremhævede stærkt det ønskelige i, at Medlemmerne selv henvendte sig til Bestyrelsen, naar de har faaet forøgede Indtægter. Kun tre Medlemmer har meldt sig, og sikkert mange flere har haft forøgede Indtægter. Bestyrelsen maa nu skride til at fastsætte Kontingentet efter de kommende Skattelister. Føler nogen sig saa forurettet, maa de henvende sig til Bestyrelsen.
Man vedtog en Forhøjelse af Plejepengene.
Det vedtoges at overlade til Bestyrelsen at træde i Forhandling med Sogneraadet for om muligt at faa Betaling for Pleje af de Patienter, der er under Kommuens Forsorg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top