fbpx
Historier fra arkivet
historier-fra-arkivet.jpg
GLOSTRUP. Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

19. februar 1920
Den spanske Syge
Atter denne Gang har denne Sygdom faret haardt frem her i Glostrup. Næsten i hvert Hjem har Epidemien hærget og desværre ofte med Døden til Følge.
Det synes dog, som om Epidemien nu har kulmineret, men endnu er Tilfældene meget hyppige, og det er sikkert forhastet at tro, at vi nu har overstaaet den. Tilfældenes Antal har ogsaa denne Gang været meget Stort, og ofte er Lungekomplikationer stødt til.
Selvfølgelig har Epidemien grebet forstyrrende ind paa mange Forhold, ikke mindst er det gaaet ud over Undervisningen i Skolerne. Saavel Kommuneskolen som Realskolen har en Tid været lukket. Undervisningen er dog nu begyndt igen, men for Kommuneskolens Vedkommende kun med et meget stort Antal Forsømmelser. I enkelte Klasser mødte kun 5-6 Elever. Som bekendt maa Børn fra Hjem, hvor der er spansk Syge, ikke møde i Skolen, hvilket er Aarsagen til de fleste Forsømmelser.
Ogsaa i Brøndbyerne er Epidemien slem. Særlig i Brøndbyvester er der mange syge. I Ugens Løb er forefaldet en Række meget triste Dødsfald. Arbejdsmand Olaf Carlsen har mistet sin Hustru. Dette Dødsfald er særlig trist, da der i Ægteskabet er 7 Børn, hvoraf kun et er konfirmeret. I Brøndbyøster har Arbejdsmand Hans Petersen mistet sin 17aarige Søn. Jordbruger Petersen, Brøndbyvester, er særlig haardt ramt, idet han har mistet en 30aarig Søn og 2 Døtre

Hjælp til de angrebne Hjem
Sygeplejeforeningen har taget sig af denne Sag. Det er lykkedes Formanden, Enkefru Madsen, Dampvaskeriet, at faa nogle Kvinder til at yde Hjælp i de vanskeligst stillede Hjem. Sygeplejersken kan jo langtfra overkomme Arbejdet, hvorfor det fortjener megen Paaskønnelse, at andre vil træde hjælpende til.

Et Dødsfald
Tirsdag Eftermiddag er Gaardejer John. Heggelund, »Puglerupgaard«, Lynge, afgaaet ved Døden som Følge af spansk Syge og Lungebetændelse. Hans Hustru ligger haardt angrebet af samme Sygdom. – Her i Glostrup havde John. Heggelund mange Venner, der med Sorg vil modtage den triste Meddelelse om hans Død.

Brændselet
Aldrig har vel Brændselssituationen været vanskeligere end i Øjeblikket. Udenlandsk Brændsel er det saa godt som umuligt at faa. Iøvrigt vil Valutaraadets Bestemmelse sandsynligvis i Løbet af de nærmeste Dage helt forbyde at det bruges af Private. Paa indenlandsk Brændsel er Beholdningerne ogsaa meget smaa. Tørv er saa godt som ikke til at opdrive, og Brænde er snart det eneste, der kan skaffes. Under disse Forhold er det at haabe, at den milde Foraarssol snart vil melde sig.

Asylet aabnes Mandag
Glostrup Asyl, der i nogen Tid har været lukket paa Grund af Epidemien, aabnes atter Mandag. Børn fra Hjem, hvor der er eller fornylig har været Tilfælde af spansk Syge, maa dog ikke besøge Asylet.

Vi takker Byhistorisk Hus for ovenstående tekst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top