fbpx
Nyt om politik
GLOSTRUP. Uddrag fra kommunalbestyrelsesmødet i Glostrup

Tilfredshed med handicappolitik
Kommunalbestyrelsen behandlede en status på, hvordan det går med at implementere kommunens handicappolitik, der blev vedtaget sidste år. Handicappolitikken beskriver en række indsatsområder og denne sag handlede om, hvordan det går på disse områder. For eksempel kan man læse, at det er Glostrup Kommunes mål, at borgere med et handicap kan færdes sikkert på veje, fortove, stier, i parker og i andre rekreative områder, og status er, at der er afsat et beløb i budgettet til forbedring af tilgængeligheden i de mest trafikerede vejkryds. Arbejdet udøves løbende.
– Den målrettede handicappolitik giver nu resultater. Når man læser oversigten over de aktuelle emner, så ser vi generelt øget tilgængelighed, bedre mulighed for uddannelse, bedre mulighed for egnet bolig, øget beskæftigelse, bedre sundhed og bedre mulighed for at deltage i kultur og idræt for vores borgere med fysisk og psykisk handicap. Vi er rigtig godt på vej, men vi er ikke i mål endnu, så vi fortsætter det gode arbejde, sagde Hanne Nielsen (S).
Orienteringen blev enstemmigt vedtaget.


Kan udleje egen bolig i 100 dage
Før sommerferien vedtog Folketinget en lov, der giver private lov til at udleje deres bolig i 70 dage om året. Loven blev til efter længere tids debat om online udlejningsplatforme som Airbnb, og hvordan man sikrer, at der bliver betalt skat af indkomsten fra udlejning af boliger. Loven giver kommuner mulighed for at hæve grænsen til 100 dage. Et flertal bestående af S, V, DF, K og BL vedtog at hæve grænsen til 100 dage, mens SF stemte imod, og EL undlod at stemme.


Ny styrelsesvedtægt for skolen
Glostrup Skoles styrelsesvedtægt har fået en større opdatering. Det var blandt andet nødvendigt på grund af den nye folkeskolelov, der blandt andet sætter timetallet ned i folkeskolen.
Styrelsesvedtægten blev derudover opdateret som en konsekvens af den beslutning om fremtiden for Glostrup Skole, som kommunalbestyrelsen vedtog kort før sommerferien. Det betød primært nogle ændringer af reglerne for indskrivning og klassedannelse, hvor forældrenes ønsker er i centrum, men hvor der stadig skal tages hensyn til de fysiske begrænsninger på hver afdeling. Samtidig blev klassekvotienten sat ned til 22 igen.
Ændringerne blev vedtaget af S, V og DF. SF stemte imod mens K, EL og BL undlod at stemme. EL og SF fik følgende bemærkning med:
– EL og SF er uenig i indskrivning og klassedannelse på Glostrup Skole.


Ny daginstitution undersøges
Indbyggertallet i Glostrup Kommune vokser, hvorfor der er behov for flere pladser i daginstitutionerne. Der er derfor sat penge af til at bygge nye daginstitutioner i Bymidten, der så samtidig skal erstatte Rosenåens tre nuværende afdelinger. En mulig placering til ny daginstitution er Kærmindevej 1, der i dag er en parkeringsplads tæt ved SATS. En anden mulig placering er området syd for fritidscenteret, hvor der i dag ligger en bane til fjernstyrede biler og nogle nyttehaver. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at give 500.000 kroner til at undersøge disse placeringer nærmere, for eksempel hvordan støjen og de øvrige miljøforhold er i områderne.


Plan for skoleudbygning på vej
Der er i 2018 til 2020 afsat 35,6 millioner kroner til at udbygge og renovere Glostrup Skole. For at finde ud af, hvordan disse penge skal bruges, skal der udarbejdes en helhedsplan. Der skal blandt andet være penge til at udbygge Ejbyskolen, så eleverne kan gå der til 6. klasse. Der skal være penge til at skaffe plads til det stigende elevtal i skolen og til at effektuere beslutningen om højest 22 elever i klasserne. Samtidig trænger Nordvangskolen til en renovering.
Til at udarbejde denne helhedsplan er der nedsat en styregruppe med en gruppe embedsmænd og tre politikere fra S og V. Mindretallet bestående af SF, EL, K og BL ønskede fem politikere i gruppen, hvilket ville sikre de fire partier en enkelt plads, men det blev ikke vedtaget.


Bog om kolonihaver
Byhistorisk Hus har samlet en del information om kolonihaverne i Glostrup, som de nu vil samle til en publikation på cirka 50 sider med 25 siders billeder og 25 siders tekst, primært med historier fra Sommerbyen Ejby. Planen er at trykke den i 1.000 eksemplarer, der kan sælges til ejerne af kolonihaverne eller historisk interesserede Glostrup borgere. Det vil koste 87.000 kroner at lave bogen, heraf kommer de 33.000 kroner fra sponsorater, 15.000 kroner fra Byhistorisk Hus selv og 39.000 kroner fra Glostrup Kommunes pulje til udgivelser.


Det går godt med beskæftigelsen
Der er blevet vedtaget en ny beskæftigelsespolitik og en ny beskæftigelsesplan. Generelt går det godt med at få folk i arbejde i Glostrup.
– Vi er inde i en god beskæftigelsesmæssig periode. Højkonjunkturen kan direkte aflæses i den lave ledighed i Glostrup. I juli 2019 var ledighedsprocenten på 3,6. Det er en halv procent lavere end i juli 2017, sagde Torben Jensen (S).
Planen er, at endnu flere skal i job, så der i 2020 bliver 101 færre ledige på dagpenge og 47 færre langtidsledige.


Møder livestreames
De seneste møder i Kommunalbestyrelsen har kunnet ses på kommunens hjemmeside, da kommunen har indkøbt et system til streaming. Det var vedtaget at sende mødet forskudt, da politikerne gik ud fra, at det var billigere. Det system, som kommunen har købt, kan dog også vise møderne live.
– Som verden ser ud, så har et flertal besluttet, at vi har streaming. Jeg kan konstatere, at det her system er lavet, så det kan køre direkte. Når muligheden er der, synes jeg, det giver mening, at vi livestreamer, sagde John Engelhardt (V).
Leif Meyer Olsen (V) har hele tiden været imod streaming.
– Jeg er imod streaming, fordi det kan misbruges. Sådan nogle videoklip, de kan klippes sammen på forskellig måde, så det pludselig giver en anden mening. Om det så er livestreaming, eller det vises forskudt, er samme sag for mig, sagde han. Han afsluttede med en afvigende mening, læst op som digt.

Forkortelser: S: Socialdemokratiet, V: Venstre, DF: Dansk Folkeparti, SF: Socialistisk Folkeparti, EL: Enhedslisten, K: Det Konservative Folkeparti, BL: Bylisten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top