fbpx
Svar til Ankestyrelsen: Omkonstituering ikke i strid med loven
GLOSTRUP. Kammeradvokaten har på vegne af Glostrup Kommune udarbejdet et svar til Ankestyrelsen. Her bliver der lagt vægt på, at det ikke nødvendigvis er ulovligt at have politiske hensyn i en omkonstituering, men at der også var andre hensyn end de politiske

På kommunalbestyrelsens møde i december blev det besluttet at sende et svar til Ankestyrelsen på henvendelsen fra Venstre og Dansk Folkeparti.
Svaret er udarbejdet af kammeradvokaten. Det blev vedtaget med stemmerne 11 mod otte, da Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten) stemte for, mens Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod.
Som Leif Meyer Olsen (V) udtrykte det, var Venstre og Dansk folkeparti i en lidt mærkelig situation:
– På den her side af salen er det en lidt sjov situation vi er i. Vi har klaget til Ankestyrelsen over den nye styrelsesvedtægt og har begrundet hvorfor – og nu skal vi selv være med til at svare. I har engageret kammeradvokaten, vi andre har selv måttet til lommerne, sagde han blandt andet.
Marlene Frandsen (V) kunne godt se, at sagen for mange udenforstående kan virke uoverskuelig.
– Styrelsesvedtægt, paragraf 17 stk. 4 udvalg, snitfladeproblemer, Ankestyrelsen. Hvis man ikke er politisk nørd, som mange af os, der sidder i kommunalbestyrelsen, så kan det være svært at forstå, hvad klagen til Ankestyrelsen handler om. I min optik handler det helt basalt om at overholde de regler, som demokratiet sætter for vores virke som kommunalbestyrelsesmedlemmer i Glostrup. De demokratiske spilleregler mener jeg blev brudt, da det nye flertal i august måned med en finurlig tilgang til demokrati mente sig berettiget til at omkonstituere alle udvalg og tage alle formandsposter og dermed sikre sig politisk indflydelse og magt, de ikke er valgt til, sagde hun.

For at få magt
Henvendelsen til Ankestyrelsen er skrevet af Printz Advokatfirma på vegne af Venstre og Dansk Folkeparti.
Den centrale anklage i det 16 sider lange dokument er, at de begrundelser, som Samarbejdsgruppen gav for at ændre styrelsesvedtægten, var opfundet til lejligheden og at den reelle grund var, at Samarbejdsgruppen gerne ville have magt.
I den juridiske vurdering henviser advokaterne til en dom fra Retten i Randers, hvor Randers Kommune blev dømt i en lignende sag, hvor to udvalgsformænd fik frataget deres formandsposter.
De to formænd var uenige i at der skulle lukkes fem folkeskoler i Randers Kommune.

Må godt gå efter magt
Svaret til Ankestyrelsen er udarbejdet af Kammeradvokaten, der blandt andet har haft samtaler med medarbejdere i Glostrup Kommune og Samarbejdsgruppen, for at få de faktuelle ting på plads. Det arbejde fik ros fra Dan Kornbek Christiansen (K).
– Vi vil gerne takke for det fine arbejde fra administration og alle andre, der har bidraget til denne sags oplysning. Derudover så vil jeg gerne sige, at det glæder mig, at vi får bragt orden i sagerne. På Samarbejdsgruppens vegne vil jeg sige, at vi har ikke yderligere kommentarer til en sag, der kører andre steder. Vi forventer, at ankestyrelsen modtager det materiale, der er udarbejdet, behandler sagen og træffer en afgørelse. Den ser vi frem til at modtage, sagde han.
I svaret er der lagt vægt på, at en gruppe godt må have politiske hensyn, når den laver en omkonstituering. Der bliver citeret fra faglitteraturen:
”En ændring, som alene gennemføres med henblik på at reducere et eller flere bestemte kommunalbestyrelsesmedlemmers politiske indflydelse på et bestemt sagsområde vil være ulovlig”.
Svaret nævner snitfladeproblemerne og fokus på byudvikling, men nævner også, at der også var politiske hensyn:
”Herudover var styrelsesvedtægtsændringen i sagens natur også foranlediget af et ønske om, at det nye flertal skulle opnå mest mulig indflydelse i de stående udvalg, således at flertallets politik i videst muligt omfang kunne håndteres af de stående udvalg i stedet for at blive behandlet af kommunalbestyrelsen.”
Kammeradvokaten skriver videre, at hvis et nyt flertal ikke får flertal i de stående udvalg via en omkonstituering, vil det betyde, at flere sager vil skulle behandles af kommunalbestyrelsen, hvilket vil øge den administrative byrde og gøre kommunalbestyrelsens møder længere.

Sagen kort
I august måned vedtog Samarbejdsgruppen en ny styrelsesvedtægt for Glostrup Kommune. Begrundelserne var blandt andet snitfladeproblemer og at man gerne ville have mere fokus på byudvikling ved at give det et rigtigt udvalg.
Som konsekvens af det, blev der lavet en fuld omkonstituering af de nu seks stående udvalg, hvilket betød, at Samarbejdsgruppen kunne få formand og næstformandsposterne i alle udvalg.
I oktober klagede Venstre og Dansk Folkeparti til Ankestyrelsen, der efterfølgende bad Glostrup Kommune om at komme med et svar. Læs om klagen i artiklen ”det står der i henvendelsen” på Folkebladet.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top