fbpx
Masser af spørgsmål og få svar
GLOSTRUP. På kommunalbestyrelsens møde onsdag aften gik Venstre og Dansk Folkeparti efter de politiske argumenter for at lave ændringer i udvalgene. Læs vores notat, lød svaret fra Samarbejdsgruppen. Venstre mener, forslaget er ulovligt og vil gå videre med sagen

Onsdag aften var der ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen i Glostrup. Emnet var ændringen af styrelsesvedtægten, der er forslået af Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten). De fem partier endte med at vedtage ændringerne med 11 stemmer, mens Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod med otte stemmer.

Bymidteudvalget
Ændringerne består blandt andet af nedlæggelse af det paragraf 17 stk. 4 udvalg, som vi her i avisen har kaldte Bymidteudvalget.
– Det har vist sig nødvendigt at give udvalget et udvidet mandat til at arbejde med udviklingen af bymidten, samt at skabe gode rammer og vilkår for vækst og udvikling i og for hele Glostrup, skriver Samarbejdsgruppen i argumentationen.
De ligger i stedet ansvaret for byudvikling i et nyoprettet Vækst- og Byudviklingsudvalg, der bliver et almindeligt udvalg.
Marlene Frandsen (V) forklarede udvalgets formål således:
– Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at paragraf 17 stk 4 udvalget ikke er en lukket klub som flertallet ynder postulere Et paragraf 17 stk. 4 udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberende udvalg for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Derudover er den demokratiske proces i sådanne store projekter, at man sender diverse forslag i høring til alle interessenter i området, de høringsforslag får politikerne præsenteret og forholder sig til, sagde hun.
Udvalget skulle have bestået af i alt 18 personer, ni politikere og ni udefra. Det blev oprettet i januar, men der nåede aldrig at blive udnævnt udefrakommende medlemmer. Borgmester John Engelhardt (V) var formand. Han mener, at udvalget aldrig kom til at fungere.
– Udvalget har aldrig fungeret. Hvis udvalget skal være funktionsdygtigt, skal det have de medlemmer, vi har vedtaget. Vi fik aldrig medlemmerne ind, sagde han.
En af kritikpunkterne af Bymidteudvalget har været, at dagsordener og referater har været lukkede.
– En af de ting, vi har taget op, det er Bymidten, byudvikling og vækst. Der har jeg om nogen set den katastrofe, som paragraf 17 stk. 4 udvalget har været. Det er en lukket og hemmelig klub, hvor det kun er borgmesteren, der haft styr på det hele. Det har vi set som en væsentlig ting at få det offentliggjort, så det er bygge op på samme måde som andre udvalg, sagde Lars Thomsen (Bylisten).
Den kritik var borgmesteren ikke enig i.
– Jeg mener rent formelt, at paragraf 17 stk. 4 udvalget ikke er mere eller mindre hemmeligt, end hvad der foregår på et almindeligt udvalgsmøde, som også er et lukket møde. Paragraf 17 stk. 4 udvalget er mindre lukket, for der var åbnet for, at der kunne komme andre ind, foreksempel borgere og erhvervsliv, sagde han.

Snitfladeproblemer
Et ord, der gik igen på kommunalbestyrelsens møde var snitfladeproblemer.
– Dertil kommer en række snitfladeproblemer mellem Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget, særligt omhandlende unge under 25 år uden ungdomsuddannelse, skriver Samarbejdsgruppen i sin argumentation.
Derfor foreslog de nedlæggelse af Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og oprettelse af et Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg.
Det blev der også stillet en del spørgsmål til fra Venstre og Dansk Folkeparti.
– Som Piet Papageorge sagde på mødet 15. august, så har han siddet i begge udvalg 4,5 år – og faktisk også været formand for begge udvalg. Han undrede sig over at det nye flertal ser disse snitflade problemer. Han er ikke stødt på dem, men ser det som en styrke, at der er et positivt samarbejde om at løse en fælles tværgående opgave på tværs af politiske udvalg, sagde Leif Meyer Olsen (V).
Sophie Dahl Brohus (V) gav et eksempel:
– For eksempel har Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Jobcenteret ansvaret for som myndighed at udbetale ydelser men også at rådgive alle over 18 år vedrørende uddannelse eller arbejde – også dem under 25. Men Børne- og Skoleudvalget har dels en forståelse for de enkelte elever grundet årene i folkeskolen, og dels selve uddannelsespaletten og kontrakten med Unge- og Uddannelsesenheden, som I ønsker forbliver i Børne- og Skoleudvalget, sagde hun.
Leif Meyer Olsen mente, at snitfladerne kunne være en fordel.
– I Venstre har vi set det som en styrke, at der er samarbejde tværgående mellem udvalgene, da der er en fælles opgaveløsning på tværs af de to udvalg. Særligt Unge- og Uddannelsesenheden er det bedste eksempel på, at når forskellige politiske udvalg og centrene arbejder sammen, så omdannes snitflade-problemer til snitflade-gevinster. Ved at sætte forskellig faglighed i spil får man det bedste resultat. Kig på vores ungeindsats, og I vil se fantastiske resultater, sagde han.
Den nu tidligere formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Pia Dahlin (DF), havde også nogle spørgsmål:
– Torben Jensen, jeg vil gerne spørge dig. Kunne du ikke forklare, hvad det er du mener, der ikke fungerer på erhvervsområdet? Hvilke indsatser er det, der ikke fungerer?, spurgte hun.
Torben Jensen (S), der senere blev formand for det nyoprettede Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg svarede:
– Jeg vil henvise til det stykke papir, vi har lavet, der kan man læse vores kloge ord.

Nye snitfladeproblemer
Der er også nogle ændringer i de eksisterende udvalg. For eksempel bliver der flyttet opgaver fra Miljø- og Teknikudvalget til det nye Vækst- og Byudviklingsudvalg. Leif Meyer Olsen, der er medlem af Miljø-, Teknik og Ejendomsudvalget og formand for Glostrup Forsyning, mente, at det ville give nye snitfladeproblemer.
– ”Glostrup skal til stadighed gå foran med hensyn til miljø, bæredygtighed og økologi.” – skriver I. Det giver jo ikke mening, at man placerer disse tre punkter i Vækst- og Byudviklingsudvalget, når miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, klima, vandindvinding, vandløb, råstofindvinding, levnedsmidler, renovation, vandforsyning og varmeforsyning alle ligger i Miljø- og Teknikudvalget, sagde han.
Han spurgte senere ind til argumentet for ændringerne.
– Jeg vil spørge Søren Enemark: Kommer der ikke nye snitfladeproblemer der? Der er da ligesom bygget op til det, sagde han.
Til det svarede Søren Enemark (S):
– Jeg skal opfordre Leif til at læse notatet, i stedet for bare at komme med løse påstande.
Han blev senere formand for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Ulovligt
På kommunalbestyrelsens møde i ugen inden blev det debateret, om ændringerne var lovlige. Forud for mødet i sidste uge var Kommunernes Landsforenings juridiske kontor kommet med et notat om lovligheden. Her bliver de relevante paragraffer i kommunestyrelsesloven gennemgået, de gennemgår det forslag, som Samarbejdsgruppen havde stillet og til sidst kommer de med konklusionen.
– Det er KL-konsulenternes vurdering, at de således angivne begrundelser for de foreslåede ændringer i Glostrup Kommunes styrelsesvedtægt er saglige og derfor lovligt kan danne baggrund for ændringer i kommunens styrelsesvedtægt, skriver de.
Det notat blev angrebet af flere medlemmer af Venstre.
– Der er modtaget et notat fra Kommunernes Landsforening, som udelukkende baserer sig på den sagsfremstilling, som det nye Flertal har fremsendt. Der er ikke indhentet oplysninger fra andre – heller ikke fra os – det er useriøst. Alt i alt er forslaget om ændring af Styrelsesvedtægten et ”alibiforslag”, som udelukkende har til hensigt at tilgodese bestemte personer med bestemte poster. Og det er ulovligt. derfor går vi nu videre til Tilsynet, der heldigvis hører begge parter, sagde Leif Meyer Olsen.
Også Marlene Frandsen angreb argumenterne i notatet.
– Man kan som normalt tænkende menneske stille nogle ganske få spørgsmål og drage en logisk konklusion. Et: Har man tidligere påpeget snitfladeproblemer i strukturen? Nej, og hvis man forsøger at sige noget andet, hvor er så dokumentationen? Er det ført til referat? Ligger der skriftlig dokumentation på det? To: Er der tilstødt udefrakommende hændelser siden eksklusionen af Lars Thomsen, der giver snitfladeproblemer? Nej. Stiller man disse spørgsmål tegner der sig et krystal klart billede af, at ændringsforslaget alene er udløst af det nye politiske flertal, der opstod som konsekvens af Lars Thomsens eksklusion, sagde hun.
Notatet fra Kommunernes Landsforening er bestilt af Glostrup Kommune, ikke af flertalsgruppen, påpegede Lars Thomsen.
– Vi er enige i, at det er lovligt, det vi gør. At Kommunernes Landsforening (KL) også har valgt at skrive, at det er lovligt, det må jo tyde på, at KL ved, hvad de snakker om. Det er jo ikke os, der har fremsendt det her til KL. Det er jo fremsendt fra forvaltningen. Vi har intet haft med svaret fra KL at gøre, sagde han.

Udtalelser
Som en del af debatten blev et interview, som Palle Laustrup havde givet til Danske Kommuner bragt frem.
– Hr Palle Laustrup siger til Danske Kommuner den 21. august , at formålet med at ændre udvalgstruktur er at sætte Venstre og Dansk Folkeparti uden for indflydelse. Tak for kaffe, det er da ikke det brede samarbejde som flertalsgruppen har lagt op til i flere medier, sagde Marlene Frandsen.
Palle Laustrup (SF) sagde ikke noget på mødet.
Flemming Ørhem (DF) spurgte til Torben Jensen.
– Torben Jensen har til Altinget bekræftet, at det nye flertal skal bestemme politikken udenom borgmesteren. Så langt så godt. Torben Jensen siger samtidig, at den nye samarbejdsgruppe vil se på, om der skal ændres i udvalgsstrukturen og hvem, der skal sidde på hvilke poster. Efter samtalen sendte Torben Jensen så en mail, hvor han oplyste, at han ikke havde formuleret sig korrekt. Gruppen vil ikke ændre på udvalgsstrukturen. Kan hr. Torben Jensen måske forklare den undrende forsamling, hvad han egentlig mener, og hvorfor, eller blot bekræfte, at Socialdemokratiet mod at få nogle fede ben lader sig binde op til Lars Thomsens vilde hævntogt, sagde han.
Torben Jensen svarede ikke.

Udvalgsformænd

Økonomiudvalget
John Engelhardt (V)

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget
Lars Thomsen (Bylisten)

Kultur- og Fritidsudvalget
Dan Kornbek Christiansen (K)

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Torben Jensen (S)

Børne- og Skoleudvalget
Robert Sørensen (EL)

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget
Søren Enemark (S)

Vækst- og Byudviklingsudvalget
Lisa Ward (S)

Alle udvalgsmedlemmer kan ses på Glostrup Kommunes hjemmeside

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top