fbpx
Kvalitetsrapport for Vallensbæk Skoler: Hvad siger øjebliksbilledet i grunden?
VALLENSBÆK. Kvalitetsrapporten for Vallensbæks skoler er netop offentliggjort. Den er et øjebliksbillede, siger formanden for skoleudvalget. Der er dog ikke politisk enighed om, hvad øjebliksbilledet fortæller

”Kvalitetsrapporten giver således skolens interessenter, forældre, skolebestyrelser m.fl., et samlet overblik over skolens kvalitet, sådan som den kommer til udtryk gennem kvantitative data og skolens egen kvalitative beskrivelser.”
Sådan hedder det i det indledende citat fra Kvalitetsrapport, Skoleområdet 2016/2017, som netop er blevet offentliggjort og som og som de lokale politikere i Vallensbæk diskuterede, da de der var kommunalbestyrelsesmøde den 21. marts.
I indledningen hedder det videre:
”Rapporten skal bruges til at optimere arbejdet med elevernes læring og trivsel. Det er et mål- og resultatstyringsværktøj, som aktivt bidrager til dialogen mellem skole, politikere og forvaltning. Desuden er det en måde at synliggøre de gode resultater på, som kan opmuntre til at gå nye veje, lære af hinanden og dele erfaringer.”
Herefter følger en gennemgang af politiske målsætninger og hensigtserklæringer for Vallensbæk skole, for eksempel skal elevernes afgangskarakterer placere skolerne i Vallensbæk blandt de 25 procent bedste i Danmark, en gennemgang af lokale og nationale mål, skolernes egne erfaringer på udvalgte områder samt en lang række tal og resultater fra de forskellige fag.
– Den er et øjebliksbillede, der fortæller, at det går godt på Vallensbæks skoler. Men den fortæller også, hvor der er plads til forbedringer.
Sådan siger Morten Schou Jørgensen (K), formand for Børne- og Kulturudvalget, da Folkebladet spørger ham, hvad rapporten overordnet set kan bruges til.

Tæt på vs. langt fra
Ikke overraskende har politikerne i Vallensbæk dog en noget forskellig opfattelse af, hvad rapportens forskellige tal og konklusioner fortæller om Vallensbæks skoler. Ikke mindst i forhold til karaktergennemsnittet i bundne prøvefag i 9. klasse. Her er gennemsnittet i Vallensbæk 7,0, mens landsgennemsnittet er 7,1. Dermed ligger Vallensbæk ikke alene under landsgennemsnittet, Vallensbæk placerer sig også på en 39. plads blandt landets skoler og dermed ikke blandt de 25 procent bedste, som ellers er hensigten.
Om det siger Morten Schou Jørgensen:
– Det er tæt på, og det er stadig målet. Men vi misser lige præcis placeringen blandt de 25 procent bedste.
En tolkning den politiske opposition ikke er enig i. Således sagde Kenneth Kristensen Berth, da rapporten blev diskuteret på kommunalbestyrelsesmødet i marts:
– Der er tale om et skønmaleri fra Morten Schou Jørgensens side, når han siger, at vi var lige ved at opnå at komme blandt de 25 procent bedste i landet med hensyn til karakterer. Vallensbæk blev nr. 39. Det er ikke tæt på. Det er langt fra.
Den samme holdning har Søren Wiborg fra Socialdemokratiet:
– Vi er reelt set langt væk fra at være blandt de 25 procent i Danmark.
Men faktisk mener Søren Wiborg, at denne diskussion er mindre væsentlig en anden:
– Spørgsmålet om placering er sådan set ikke så interessant. Det er langt vigtigere at have fokus på, om skolerne, som Folkeskoleloven beskriver, at skolen udfordrer eleverne, så de bliver så dygtige, som de kan. Langt vigtigere end spørgsmålet om placeringen er, om skolerne i Vallensbæk sørger for, at den enkelte elev lærer så meget som muligt.
Placeringen uden for top 25 ærgrer dog Morten Schou Jørgensen, og ifølge ham spiller i hvert fald et enkelt, tydeligt element ind:
– Prøvekarakteren i skriftlig dansk på Pilehaveskolen var meget lav i forhold til de andre skoler i Vallensbæk og landsgennemsnittet (3, 9 på Pilehave, 5,2 i Vallensbæk og 6,4 i landsgennemsnit, red.) Det kan skyldes, mener man på skolen, at der kun er en censor, der har rettet prøverne, hvilket kan have ført til det lave gennemsnit.

Kompetencedækningen
Blandt de andre interessante tal i rapporten er spørgsmålet om kompetencedækning, altså antallet af timer, hvor undervisningen bliver foretaget af, som det hedder i rapporten, ”undervisere med undervisningskompetencer eller tilsvarende kompetencer.” Med andre ord: er lærerne uddannede til de fag, de underviser i. Her springer ifølge Morten Schou Jørgensen særlig et fag i øjnene:
– Natur/teknik er et område, vi skal have fokus (44, 2 procent i Vallensbæk og 63,5 på landsplan). Vi skal have set på, hvad vi selv kan gøre. Men der skal også på landsplan arbejdes med at styrke interessen for naturvidenskabelige fag, så det også sætter sig igennem blandt de læreruddannede.
Morten Schou Jørgensen, der ikke vil sætte lighedstegn mellem den lave kompetencedækning for nogle af fagene i Vallensbæk og den uro, der har været blandt lærerne, mener en anden faktor i stedet gør sig gældende:
– Det kan være svært at tiltrække uddannet personale i nogle af de mindre fag, fordi der simpelthen ikke er lærere nok.
Til spørgsmålet om, hvorvidt der er sammenhæng mellem den lave kompetencedækning i nogle fag og besvær med at tiltrække uddannet personale, siger Søren Wiborg:
– Påstanden fra lærerforeningen er, at det er svært at tiltrække kvalificerede lærere. Vi kan ikke sige, at det ikke passer.

Manglende planer
Både Søren Wiborg og Kenneth Kristensen Berth mener, at kvalitetsrapporten har åbenlyse mangler. De efterspørger begge, at der i forlængelse af kvalitetsrapporten bliver udarbejdet handlingsplaner for de områder, hvor der skal ske forbedring.
Således sagde Kenneth Kristensen Berth på kommunalbestyrelsesmødet i marts:
– Før i tiden brugte vi disse kvalitetsrapporter til at vedtage handlingsplaner for skolen på de områder, hvor det ikke gik så godt. Det er vi åbenbart holdt helt op med.
Jeg synes i virkeligheden, der er behov for to handlingsplaner på baggrund af denne kvalitetsrapport. Der er behov for en handlingsplan, der omhandler, hvordan skolerne bliver bedre til at inspirere eleverne, og der er behov for en handlingsplan for at styrke faget tysk. Det kan jo ikke passe, at børnene i Vallensbæk ikke kan lære tysk.
Den samme holdning har Søren Wiborg:
– Vi tager rapporten til efterretning. Men vi savner handlingsplaner for de områder, der skal arbejdes med. Hvad har man tænkt sig at gøre?
At rapporten ikke indeholder handlingsplaner er der ifølge Morten Schou Jørgensen en naturlig forklaring på:
– Den er udelukkende udeladt i denne rapport, da vi lige netop nu er ved at lave en ny kommuneplanstrategi og dermed sætter nye mål for kommunen, herunder også for skolerne. Det ville ikke give mening, at vi skriver en handlingsplan ind i rapporten for efterfølgende at lave den om i forbindelse med kommuneplanstrategien.

Elever og forældre
Kvalitetsrapporten er ifølge Morten Schou Jørgensen et øjebliksbillede. Et øjebliksbillede, der samlet set givet et positiv indtryk af Vallensbæk Skole. Selvom Søren Wiborg mener, der er flere konkrete emner, der skal arbejdes videre med, mener han også, at der generelt er en positiv stemning i forhold til Vallensbæks skoler:
– Det er overordnet positivt, at så mange vælger folkeskolen fremfor andre skoleformer. Hertil kommer, at der er et højt forældreengagement og der er mange forældre, der gerne vil skolen. Det er positivt. Men vi skal huske på, at skal vi bevare denne opbakning, så kræver det fokus, og denne rapport skal ikke blive en sovepude.
Et af de steder, hvor det fortsatte fokus ifølge Morten Schou Jørgensen skal vise sig, er i forhold til de elever, der klarer sig bedst:
– Denne rapport viser, at vi har løftet niveauet blandt de elever, der klarer sig dårligst. Om et år vil jeg gerne have, at vi har oplevet et løft i toppen, blandt de elever, der klarer sig bedst.
En pointe, Kenneth Kristensen Berth er helt med på:
– Det, eleverne savner allermest, er at blive inspireret. Det er virkelig noget skidt. Det hænger måske også tæt sammen med det problem, at vi formår at løfte de dårligste elever over 02, men vi formår på den anden side ikke at løfte dygtige elever helt op i toppen. Det er måske fordi, eleverne netop ikke føler sig inspirerede, og her mangler vi altså en handlingsplan.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top