fbpx
Borgerne ville gerne høre mere om Kirkebjerg
IMG_2658.jpg
Der var cirka 70 deltagere til borgermødet. Foto: Brøndby Kommune
BRØNDBY. Borgermøde om nyt lokalplanforslag for boliger på Kirkebjerg Parkvej tiltrak cirka 70 borgere, der hørte mere om planerne og fik mulighed for at diskutere emnet

Kent Max Magelund (S), borgmester, bød velkommen og kunne fortælle, at der er stor politisk opmærksomhed omkring hvad der skal ske i Kirkebjerg.
Efter at kommunalbestyrelsen i 2017 satte alle planer i bero, har man afholdt en række møder i kommunalbestyrelsen, hvor Kirkebjerg har været på dagsordenen. Lokalplan 243, der nu er i høring frem til den 17. maj 2018, er det første forslag, som er udarbejdet på baggrund af politikernes diskussioner og ønsker.
Der skal bygges mindre tæt, lavere, udlægges flere grønne arealer og der skal være mindre parkering på terræn end de nuværende planer giver mulighed for.

Ny Udviklingsplan
En anden beslutning truffet af kommunalbestyrelsen er, at der skal udarbejdes en ny Udviklingsplan til erstatning for Helhedsplanen fra 2009. Helhedsplanen havde som forudsætning, at der skulle bygges en del moderne kontor- og serviceerhverv. Efterfølgende har det vist sig, at udviklerne kun er interesseret i at bygge boliger, blandt andet på grund af letbanen. Da boliger stiller andre krav til lys og luft end erhverv, har det derfor været nødvendigt at gentænke planen.
Teknisk direktør Casper Toftholm gennemgik hovedpunkterne i den kommende Udviklingsplan for Kirkebjerg. Et af punkterne i planen vil være at analysere behovet for nye kommunale tilbud som fx daginstitution og hvor de kan placeres, når der bliver bygget cirka 2.000 boliger til 5.000 nye borgere. Udviklingsplanen forventes vedtaget med udgangen af 2018.

Byggeplaner
Efterfølgende blev lokalplanforslaget gennemgået. Forslaget giver mulighed for at bygge boliger i op til syv etager tættest mod Glostrup, hvor man forventer at bygge højere og lavere mod syd og Kirkebjerg Alle.
Direktør Peter Westphall fra GEAS som ejer grunden fortalte, at der ikke er konkrete byggeplaner. GEAS ligger i forhandlinger med flere firmaer, som forventes at købe grunden og stå for opførslen af byggeriet.

Stor spørgelyst
I den efterfølgende diskussion var der stor spørgelyst blandt de fremmødte borgere. Der blev blandt andet spurgt ind til de trafikale forhold og hvilke konsekvenser, det får, at der kommer 5.000 nye borgere som skal til og fra Kirkebjerg.
Formand for Teknik og Miljøudvalget, Vagn Kjær-Hansen, kunne oplyse, at det er en problematik, man er opmærksom på. Konkret er der afsat 24 millioner på budgettet til omdannelse af Kirkebjerg Parkvej med fortov og cykelsti, så man kan færdes sikkert. Ligeledes vil der i forbindelse med Udviklingsplanen blive set på trafikken og hvad der skal til af løsninger.
En anden bekymring der blev luftet var om det nye byggeri ikke vil give skygge- og indbliksgener for de nuværende beboere på Glosemosevej og Kirkebjerg Allé.
Byplanlægger Per Nejrup Hansen kunne fortælle, at det er en bekymring, man er opmærksom på. Glostrup Kommune har planer om at bygge i minimum otte etager lige overfor lokalplanområdet og vil derfor give mere skygge end det byggeri, der tænkes opført på Brøndby siden.
Kommunen har modeller, hvor man kan se skyggeforhold og modellerne viser, at der ikke skulle være skygger eller indbliksgener for husene langs Kirkebjerg Allé. Det skyldes afstanden og at der ligger to relativt høje erhvervsbygninger mellem lokalplanområdet og Kirkebjerg Allé. Det er dog et punkt som kommunen vil se på igen i forbindelse med behandling af kommentarer til lokalplanforslaget.
Kent Max Magelund sluttede med at takke for den store interesse. Han fortalte også, at kommunalbestyrelsen vil prioritere at afholde flere borgermøder, når der er relevante emner da det er vigtigt at få borgernes tilkendegivelser. Det vil også gælde Udviklingsplanen.

Man kan se mere om lokalplanforslaget og hvad der ellers sker omkring Kirkebjerg på Brøndby kommunes hjemmeside under www.brondby.dk/kirkebjerg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top