fbpx
Produktionshøjskolen glæder sig til at være med i ungeprocessen
Dronefilmoptagelse-Brøndby-Stadion-10aug-2017-9998.jpg
Produktionshøjskolen i Brøndby har stor succes med at lave undervisningstilbud til unge, der ikke går den lige vej gennem uddannelsessystemet. Noget skoleleder Kim Helsted håber kan bruges, når de nye FGU-skoler skal etableres. Her elever, der laver dronefilm. Foto: Produktionshøjskolen i Brøndby
BRØNDBY. Produktionshøjskolen i Brøndby går en spændende tid i møde. En stor reform af uddannelsesområdet er på vej, og samtidig skal der lokalt arbejdes med at fastholde flere unge i uddannelse. Produktionshøjskolen håber, man vil inddrage skolens erfaringer

Som Folkebladet kunne fortælle i midten af oktober, vil der i de kommende år ske store forandringer af den del af uddannelsesområdet, der er rettet mod unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse lige efter grundskolen.
Et bredt flertal i Folketinget, bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, er således blevet enige om at slå en række af de nuværende forberedende tilbud sammen til en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), der kommer til at vare i op til to år.
Reformens hovedmål er at gøre unge under 25 år, der ikke går den direkte vej igennem uddannelsessystemet, klar til, fagligt, personligt og socialt, at gennemføre enten en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.
Reformarbejdet vil ifølge planen være fuldt gennemført i august 2019, hvor de første unge kan optages på FGUen.
En af dem, der glædede sig over reformen, da den blev præsenteret, var Mattias Tesfaye, Socialdemokratiets forhandler og valgt i Brøndbykredsen.
Han sagde dengang til Folkebladet:
– Som det er i dag, har ti procent på Vestegnen ikke færdiggjort en ungdomsuddannelse, når de bliver 25 år. Det betyder, at to-tre stykker i hver klasse ikke klarer det. Der bliver mulighed for at give disse unge forskellige former for hjælp under samme tag, for eksempel i forhold til de sociale og økonomiske problemer, nogle af dem har.
Også Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby, glædede sig:
– Oprettelsen af de nye uddannelsesinstitutioner kommer til at ske med afsæt i det nuværende antal produktionsskoler, hvorfor vi under alle omstændigheder kommer til at have en skole eller en institution i Brøndby. Vi er så heldige, at Produktionshøjskolen i Brøndby i dag næsten rummer de elementer, der skal være på en fremtidig FGU.

Glad for opbakning
Folkebladet har besøgt Produktionshøjskolen i Brøndby (PHS) for at høre, hvad man her tænker om reformen.
Og der er ifølge Kim Helsted, skoleleder på PHS, flere ting at glæde sig over:
– Først og fremmest er det positivt, at der langt om længe er landet et bredt forlig, som samtlige partier i Folketinget har tilsluttet sig. Det har vi ventet længe på, faktisk over et år.
Desuden glæder Kim Helsted sig over de lokale politikeres reaktion:
– Det var et skulderklap at læse i Folkebladet, at der fra politisk side er opbakning og anerkendelse af vores arbejde her på PHS, at man ønsker, at det gode arbejde fortsætter i en ny lokal FGU.

Har været hårdt
Da aftalen blev præsenteret i oktober, skete det efter et langt forløb, som ifølge Kim Helsted i den grad har kunnet mærkes på PHS og de øvrige produktionsskoler:
– Vi har været igennem en hård periode. Forhandlingerne har stået på i lang tid. Der har bredt sig en usikkerhed blandt personalet om, hvor det ville ende, og hvad det ville få af betydning for dem. Hertil kommer, at man i forbindelse med finansloven for 2017 halverede skoleydelsen på produktionsskolerne. Den ydelse som eleverne får, mens de er indskrevet på skolen. Det var så kraftig en reduktion, at det har kunnet mærkes på elevtallet, da skoleydelsen ofte er et nødvendigt supplement til husholdningen for elevgruppen.
Nu er aftalen blevet præsenteret, ligesom det er blevet besluttet, at skoleydelsen skal hæves igen. Derfor er der grund til optimisme, siger Kim Helsted:
– Det har givet hul i skroget. Men vi fortsætter vores gode arbejde og kvalificeringen af vores tilbud, vi har sat kursen mod FGU og vi knokler for at komme sikkert i havn i august 2019. Det bliver godt.

Tre i en
Den kommende to-årige uddannelse vil være delt op i tre forskellige spor, almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelsen.
På det almene spor vil der være undervisning i almene fag som dansk, matematik og naturfag, som man i dag kender det fra for eksempel VUC.
Sporet med produktionsgrunduddannelse vil være bygget op om værkstedsundervisning, som den i dag foregår på produktionsskolerne, og med erhvervstemaer og undervisningsplaner, som i dag kendes fra den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU)
Endelig vil erhvervsgrunduddannelsessporet (EGU) i høj grad være bygget op omkring en aftalt praktik og vil især være møntet på unge, der ønsker beskæftigelse og eventuelt at fortsætte i en erhvervsuddannelse efterfølgende.
En god og naturligt opdeling, som i den grad tager afsæt i det, PHS i dag arbejder med, siger Kim Helsted:
– Den nye FGU er et tresporet to-årigt forløb, der bygger på en praktisk tilgang til læring, altså med produktionspædagogik og værkstedsundervisning med reel produktion i produktionsgrunduddannelsessporet (PGU). Noget PHS har mange års erfaring med. Hertil kommer et erhvervsuddannelsesspor (EGU) som i sin nuværende form allerede ligger i PHS-regi og frem til nu har været en succes. Og sidst, men ikke mindst almensporet (AGU), som noget helt nyt spændende med 2/3 almenundervisning.
Desuden, understreger Kim Helsted, bliver skoleydelsen reguleret:
– Skoleydelsen har meget stor betydning for eleverne, og når den nu bliver opjusteret, vil det bidrage positivt til de unges motivation for at opkvalificere sig til videre uddannelse og arbejde.
Reformen skal forbedre og forenkle de forskellige tilbud, der i dag eksisterer til de unge, der, som Kim Helsted formulerer det flere gange, ikke går den lige vej gennem uddannelsessystemet.
Derfor glæder han sig også over forenklingen på området, men slår samtidig fast, at det er vigtigt, at den undervisningsform og tilgang til eleverne, man har på PHS også bliver tilgodeset fremover:
– Det må ikke bare blive skole, skole, skole. Dem, der kommer her, har haft forskellige former for nederlag tidligere i uddannelsessystemet, og der er mange flere ting på spil. Derfor glæder jeg mig også over, at dannelse er blevet skrevet ind i aftalen. For det er i den grad et vigtigt emne for os, og noget vi arbejder målrettet med. Vi har den holdning, at de unge skal indgå i et fællesskab mødes med respekt, og det skinner igennem i alt, hvad vi gør.
Kim Helsted er ikke i tvivl om, at der også fremover vil være brug for sådan et uddannelsestilbud i Brøndby og på hele Vestegnen:
– Målgruppen er lige uden for døren, og den er fortsat i vækst.

Det lokale
Med den nye reform får kommunerne, altså også Brøndby, det fulde ansvar for at gøre alle unge klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
Kommunerne skal således koordinere den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsats. Dermed bliver indsatsen overfor målgruppen fremover i endnu højere grad bundet op på et nærhedsprincip.
Noget Kim Helsted hilser velkommen:
– På PHS vægter vi det lokale samarbejde højt. Også ifm. produktion og praktikker. For eksempel driver vi caféen i Kulturhuset Kilden, vi har etableret fredags-skønhedsklinik på Ældrecentret ved Nygårds Plads, ligesom vi er en fast integreret del af Middelalderlandsbyens daglige virke. Derudover har vi rigtig god kontakt til Brøndby Kommune, boligselskaberne og det lokale erhvervsliv. Vi er således vant til at tænke i lokal nærhed.
Noget, Kim Helsted håber, kan bruges, når reformen skal implementeres:
– Der skal fortsat være FGU-skoler i lokalområdet. Med afsæt i de eksisterende produktionsskoler, og der skal fortsat være et meget tæt samarbejde mellem kommunen, det lokale erhvervsliv og de øvrige uddannelsesinstitutioner.

Lokalt politisk fokus
Arbejdet med reformen, herunder beslutningen om, hvor de enkelte FGU-skoler skal placeres, sker samtidig med, at politikerne i Brøndby har besluttet at nedsætte et bredt sammensat udvalg, der skal se på, hvordan flere unge i Brøndby hjælpes til at færdiggøre en ungdomsuddannelse.
Der vil med andre ord i de kommende år være stort fokus på at hjælpe endnu flere unge i Brøndby til at gennemføre en ungdomsuddannelse. To samtidige initiativer, Kim Helsted mener, passer godt sammen:
– Etableringen af en lokal FGU-skole falder i god tråd med Brøndby Kommunes udvikling af den tværgående ungeindsats og nedsættelse af et §17 stk. 4-udvalg om unge og uddannelse, hvor arbejdet går i gang i starten af 2018. Det sker nemlig parallelt med, at etableringsprocessen af FGU-skoler også finder sted.
Og her stiller Kim Helsted og PHS sig gerne til rådighed for alle, der vil gøre brug af skolens erfaring med at arbejde med en gruppe, alle er enige om, trænger til et uddannelsesmæssigt løft:
– Vi ser frem til at blive inddraget i processen. PHS har en fagligt meget erfaren og kompetent medarbejderstab, som brænder for målgruppen. Når man hertil regner, at vi allerede nu udbyder en bred vifte af forberedende tilbud, som skal indgå i FGUen, håber jeg, at det, sammen med mine 30 års erfaring fra området, kan bruges positivt i udviklings- og implementeringsfasen de kommende år.

Det er hensigten, at kommunerne sammen med eksisterende institutioner på det forberedende område og ungdomsuddannelserne efter en lokal proces stiller forslag til dækningsområder og placering af skoler.
Det præcise antal institutioner og skoler fastlægges på baggrund af den lokale proces. Processen forventes at tage udgangspunkt i én skole pr. kommune

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top