fbpx
Hvad sker der i vores gode gamle boligselskab?
DEBAT. Af Sonnie Odby, Pensioneret leder af Beboerservice. Hegnet 3, st.th.

I et tidligere nummer af Folkebladet har en række beboere udtrykt bekymring og utryghed på vegne af beboerdemokratiet over den udvikling der har fundet sted i Glostrup Boligselskab i den seneste tid.
Som mangeårig beboer og som mangeårig – nu pensioneret – afdelingsleder i boligselskabet, har jeg også med stor bekymring læst beboerinformationen om organisationsbestyrelsens godkendelse af en ”2020-plan”.
Da den godkendte plan på flere områder ikke er i overensstemmelse med det målsætningsprogram repræsentantskabet vedtog i 2016, er jeg forarget over ledelsens manglende respekt for beboerdemokratiet.
Hverken på årets repræsentantskabsmøde eller på afdelingsmøderne har ledelsen fremlagt sine planer til godkendelse.
Formandskabet argumenterer med, at effektiviseringerne i 2020-planen er begrundet i et krav fra staten om, at vi skal leve op til en målsætning om, at gennemføre besparelser på otte pct. i forholdt til niveauet i 2014.
Det er korrekt, at der i juni 2016 blev indgået en aftale mellem Boligministeriet, KL og Boligselskabernes Landsforening om, at der med et måltal på 8 pct. skal gennemføres effektiviseringer i den almene boligsektor.
Af ministeriets pressemeddelelse fremgår det imidlertid, at der er tale om et samlet mål for hele den almene sektor. Målet tvinger ikke den enkelte boligorganisation til at nå et bestemt delmål. Der er nemlig stor forskel på potentialet i de enkelte afdelinger, og afdelingerne har stadig kompetencen til at lægge deres egne budgetter. Organisationsbestyrelsen har således tilsidesat afdelingernes kompetence ved at træffe beslutning om effektiviseringer, uden at det er sket i samråd med afdelingernes beboerdemokrati.
For mig at se, er organisationsbestyrelsen nødt til at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at få godkendt sine planer. Ellers vil jeg håbe, at 25 procent af repræsentantskabsmedlemmerne benytter deres vedtægtsbestemte ret til, at kræve afholdelse af et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik på at få organisationsbestyrelsens forklaring på sin manglende respekt for beboerdemokratiet.

Svar
Af
Formand Kurt Jensen og næstformand Bitten Matthiesen, Glostrup Boligselskab

DEBAT. Glostrup Boligselskabs målsætningsprogram handler helt overordnet om at have beboerne i centrum, fordi det handler om menneskers hjem. Det indebærer blandt andet huslejeniveau, service- og kvalitetsniveau, hvor vi med 2020- planen netop vil sikre beboerne i Glostrup Boligselskab en stabil og billig husleje, samt en god service og kvalitet i 2020.
Hvad angår statens krav til den almene boligsektor, så er det korrekt, at det er et samlet mål for hele sektoren, men det ændrer ikke på, at der vil være fokus på hvad vi som selskab har gjort for at holde huslejen i vores afdelinger på et fornuftigt niveau. Det er meldt ud, at det vil være et vigtigt punkt på styringsdialogmøderne med kommunen, hvor alle boligorganisationer vil blive udfordret på deres omkostninger m.v., hvorfor vi som ansvarsfuld ledelse i Glostrup Boligselskab, har taget initiativ til at være på forkant. Det falder i god tråd vores målsætningsprogram.
Det er ligeledes vigtigt at nævne, at det naturligvis er afdelingerne, der har kompetencen til at lægge deres egne budgetter, og det skal der ikke ændres på, det er i øvrigt også lovbestemt.
Slutteligt er der ingen tvivl om, at det ville være at foretrække, at involvere både repræsentantskab og afdelingsbestyrelser. Som vi også nævner i svaret i seneste udgave af Folkebladet, så har vi haft en særlig fokus på vores medarbejdere, dvs. når en plan indeholder personalemæssige konsekvenser, så er det vores pligt at forsøge at undgå usikkerhed og utryghed blandt medarbejderne. Derfor er det ikke foreneligt med en langstrakt proces, hvor beboere og andre bliver hørt forud for en beslutning.

1 kommentar om “Hvad sker der i vores gode gamle boligselskab?”

  1. Som beboer kan jeg kun give Sonnie Odby ret når hun skriver at beboerdemokratiet er sat ud af spil.
    jeg vil opfordre alle beboer til at tilkendegive deres utilfredshed med det der sker i Glostrup Boligselskab.
    Når jeg læser svaret fra formanden og næstformanden kan man få den opfattelse at de arbejder ud fra devisen det er letter at få tilgivelse end tilladelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top