fbpx
Linjerne trukket skarpt op i sagen om Banemarksvej
15.jpg
Et projektforslag er sendt forhørring, og hvis det ender med, der skal bygges boliger på Banemarksvej, vil det ændre området. Foto: Heiner Lützen Ank
BRØNDBY. Forvaltningen og politikerne undrer sig over Vesterled Grundejerforenings kritik af processen vedrørende Semlergrunden. Formanden for grundejerforeningen fastholder dog sin kritik og mener, der bliver talt udenom de reelle problemer

Naturligvis bliver Folkebladet læst på rådhuset i Brøndby. Måske nogle gange endda med fornøjelse. Det var dog ikke tilfældet i forrige uge, hvor Folkebladet kunne fortælle om planerne for Semlergrunden.
– Området mellem jernbanen og Banemarksvej er oplagt at udvikle og boliger kan sagtens vise sig at være den helt rigtige løsning, sagde Kent Max Magelund (S), borgmester, og fortsatte:
– Men nu går vi i dialog med vores borgere, så vi får alle gode idéer og kommentarer på bordet, til hvorvidt vi skal gå videre med boligplanerne eller finde på noget helt andet.
Samtidig kunne Folkebladet dog også fortælle, at formanden for Vesterled Grundejerforening (VG), Steen Nielsen, forholdt sig kritisk til såvel de fremlagte idéer som hele processen:
– Bestyrelsen i VG er derfor yderst bekymrede for vores og andres nærområde i fremtiden. Denne bekymring deles tilsyneladende ikke politisk i hverken Brøndby eller Glostrup Kommune, hvor investorer helt og holdent sætter dagsordenen for bydelens udvikling.

Ikke dækkende
Steen Nielsens holdning undrer blandt andet Ellen Hvidt Thelle, planchef i Brøndby Kommune:
– Jeg synes, at dialog om projekter med borgerne er meget vigtigt, og jeg må indrømme, at jeg ikke kan genkende det billede, som grundejerforeningens formand tegner.
Ellen Hvidt Thelle mener, der er flere forhold i det, Steen Nielsen siger, der ikke stemmer overens med virkeligheden. For eksempel undrer det hende, at Steen Nielsen kan hævde, at grundejerforeningen først cirka to dage før, planerne skulle behandles i Teknik-og Miljøudvalget, blev bekendt med sagen.
Ellen Hvidt Thelle har derfor imødekommet en ansøgning om aktindsigt i sagen, og her fremgår det ifølge en oversigt over sagsforløbet, at Grundejerforeningen Vesterled den 7. marts per mail blev inviteret til et møde om ”en tidlig inddragelse i projektet om boliger nord for Banemarksvej”.
Et møde, der blev afholdt den 30. marts, og hvor der ifølge en efterfølgende ”kort gennemgang” på mail af mødet blandt andet blev talt om den eventuel kommende letbane, boligprojektet på Banemarksvej og boligprojektet på Sdr. Ringvej 29-31.
I forhold til Banemarksvej blev der talt om støjgener og trafik- og støjanalyse. Derfor undrer Steen Nielsens påstand også Ellen Hvidt Thelle:
– Vi har jo netop meget tidligt i forløbet ønsket at inddrage VG, og at de først blev orienteret cirka to dage før, sagen skulle behandles i Teknik- og Miljøudvalget, passer ikke. De blev faktisk orienteret halvanden måned før, politikerne har besluttet, at forvaltningen skal arbejde med planerne, og endda før Teknik- og Miljøudvalget overhovedet har set sagen.
Derfor, mener Ellen Hvidt Thelle, at skal der rejses kritik af forvaltningen, så er det for noget helt andet:
– Hvis man skal klandre os for noget i denne sag, så er det faktisk, at vi har inddraget grundejerforeningen før politikerne overhovedet har besluttet, at vi må arbejde med dette ønske om boliger på Banemarksvej. Det er en grundlæggende værdi for os med tidlig inddragelse af borgere.
En væsentlig årsag til denne tidlige inddragelse er, ifølge Ellen Hvidt Thelle, at grundejerforeningen således kan være med til at gøre det samlede projekt bedre:
– Vi spørger ind til, om der er nogle opmærksomhedspunkter, vi skal have øje for.

Fokus på trafikken
Et andet punkt i Steen Nielsens kritik, Ellen Hvidt Thelle undrer sig over, er påstanden om, at der ikke er tænkt over eventuelle trafikgener:
– Grundejerforeningen har også vidst igennem lang tid, at vi er opmærksomme på trafik og støj i området, og at vi har igangsat en fornyet trafikanalyse, ikke kun af alle lokalplaner i Kirkebjerg, men også af de tilstødende grunde i Glostrup og nu Banemarksvej, så jeg må indrømme, at deres kritik undrer mig.
Som det tredje undrer det Ellen Hvidt Thelle, at Steen Nielsen efterspørger en samlet overordnet plan:
– Forvaltningen har i 2009 lavet en udviklingsplan for hele Kirkebjerg i samarbejde med Glostrup Kommune. De lokalplaner, som nu er på vej, er i høj grad en virkeliggørelse af denne helhedsplan. Glostrup har dog et ønske om at bygge mere end forudset i helhedsplanen. Projektet på Banemarksvej er også nyt. Derfor er Brøndby Kommune i samarbejde med Glostrup Kommune ved at opdatere trafikanalysen for det samlede område. Jeg er enig med grundejerforeningen i, at det er vigtigt at se projekterne i sammenhæng, og det gør forvaltningen også. Det ved grundejerforeningen. Derfor er kritikken urimelig.
Desuden er undersøgelsesarbejdet blevet udvidet, tilføjer Ellen Hvidt Thelle:
– Grundejerforeningen har været bekymret for kloakering, så det vil forvaltningen også inddrage i arbejdet.
Og så mener Ellen Hvidt Thelle, at den overordnede ramme allerede findes:
– Der er en kommuneplan, der udstikker de overordnede rammer for byen. Hertil kommer en lokalplan for de enkelte områder. Så jeg har altså svært ved at se det rigtige i denne påstand.

Kan blive til andet
Projektet på Semlergrunden er nu sendt i forhøring frem til den 19. september. Indtil denne dato er interesserede velkomne til at komme ind med indspark til visionerne. Eller komme med helt andre forslag.
Herefter samles forslagene, hvorefter et eventuelt lokalplansforslag, der giver mulighed for at bruge grunden til det ønskede, vil blive udarbejdet. Herefter vil de egentlige planer kunne udarbejdes.
Derfor er det, ifølge Ellen Hvidt Thelle, stadig for tidligt at sige, hvorvidt de ønskede boligprojekter bliver til noget:
– Der er sådan set ikke noget, der ligger fast endnu. Vi er nu i gang med forhøringen, og alle kan byde ind med idéer. Både i forhold til de idéer, der er, og hvis man har andre idéer.

Ikke rimeligt
Også flere af politikerne undrer sig over Steen Nielsens kritik. Blandt andet Kent Max Magelund (S), borgmester:
– Forvaltningen gør et rigtig godt stykke arbejde. De holder møder og informerer borgerne, og i det her tilfælde har de meget tidligt involveret VG, så jeg synes faktisk ikke, det er helt rimeligt.
I forrige uges udgave af Folkebladet skrev Kent Max Magelund, som svar på et læserbrev, at det er politikernes opgave at tænke på fremtiden og udviklingen af Brøndby. En pointe det er vigtig at holde sig for øje:
– Forvaltningen leverer jo sådan set bare facts. Som politikere skal vi tænke på det Brøndby, der skal være i fremtiden, og vi mener altså, at det her projekt kunne være en god idé. Men nu er vi inde i en proces, og lad os se, hvad det fører til.
Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget, mener Steen Nielsens kommentarer er ude af trit med virkeligheden:
– Det er nogle urimelige beskyldninger, han kommer med. Forvaltningen har informeret grundejerforeningen i rigtig god tid, nemlig for flere måneder siden. Jeg forstår ikke, hvorfor Steen Nielsen påstår, at de ikke er informeret og inddraget.
Faktisk har forvaltningen, ifølge Vagn Kjær-Hansen, informeret Vesterled Grundejerforening i ekstraordinær god tid:
– Den høring, der netop er skudt i gang, er en forhøring, og allerede inden den gik i gang, blev de informeret, så den her form for retorik er altså ikke hensigtsmæssig.

Inddragelse en prioritet
Også fra Vagn Kjær-Hansen er der fuld opbakning til forvaltningen i sagen:
– De prioriterer at inddrage borgerne så tidligt som muligt. Det er noget, jeg selv har fokus på som formand. Det er kommunen blevet meget bedre til de seneste ti år. Det sker i dag nærmest som en fast rutine, at borgerne og foreningerne inddrages tidligt. Det giver også nogle bedre forslag og løsninger. Jeg håber ikke, Steen Nielsen er imod at blive inddraget meget tidligt.
Og fremover bør diskussionen bevæge sig i en anden retning, siger Vagn Kjær-Hansen:
– Jeg synes, vi skal diskutere det, som planen handler om, i stedet for at vi skal spilde tid med Steen Nielsens forkerte påstande om manglende inddragelse. Han taler blandt andet om trafikgener, og der har jeg en helt anden opfattelse af end ham. Vi lavede for nogle år siden en helhedsplan for Kirkebjergområdet, og her er hovedtendensen, at en masse tung lastbiltrafik forsvinder, hvor de har kørt til og fra nogle af virksomhederne hele dagen. Nu får vi flere personbiler til og fra bolig og arbejde, og samtidig udbygger vi vejene og har lavet en lysregulering. For mig må det overordnet set være bedre, men forvaltningen laver naturligvis en detaljeret trafikrapport.

Stadig relevant
Til trods for kritikken af hans kritik, står Steen Nielsen fast ved den:
– Det viser sådan set bare, at vi har ramt plet. Vi har siden marts holdt to gode møder med forvaltningen, hvor nogle undersøgelser er sat i gang på vores foranledning. Samtidig har vi efter det første møde sendt en liste med fokuspunkter og problemstillinger for nærområdet, såfremt kommunerne gennemfører alle deres planer for bebyggelser. Fokuspunkter, der har været de centrale elementer for os i begge vore møder med forvaltningen. Tilbage står en stærk politisk vilje om bebyggelser og fortætning af nærområdet kombineret med skræddersyede ændringer af kommune- og lokalplaner i forhold til diverse investorforslag. Det må en forvaltning naturligvis arbejde ud fra. Imens kører toget ufortrødent videre med politiske vedtagelser og efterfølgende høringer. Om end rækkefølgen ud fra et borger- og foreningssynspunkt kunne være noget anderledes.

Holder stadig
Til spørgsmålet om sagens dokumenter, ikke netop viser, at grundejerforeningen er blevet orienteret i god tid og faktisk før politikerne, siger Steen Nielsen:
– Jeg deltog på en gåtur i Kirkebjergområdet den 7. marts sammen med blandt andet repræsentanter for Brøndby Kommune. Herunder ønskede man at inddrage foreningen i bebyggelsen på Sdr. Ringvej 29-31/Kirkebjerg Parkvej 4, der ligger lige overfor foreningen, da der var tale om planer med meget højt byggeri. På dagen ønskede man dog først et snarligt møde vedrørende Banemarksvej, da en inves­tor også havde bebyggelses­ønsker her. Samme uge bemærkede vi, at projektet allerede var på Teknik- og Miljøudvalgsdagsordenen til den 22. marts, hvor en forvaltningsindstilling om igangsættelse af lokalplan for boliger i området mellem Banemarksvej og jernbanen efterfølgende blev vedtaget målrettet samme investorprojekt, som i dag er i forhøring. Projektet har siden den 22. marts ligeledes kørt ufortrødent videre i det politiske system. Vores møder med forvaltningen, der er afholdt henholdsvis den 30. marts og 18. maj, har naturligvis ikke ændret et eneste komma i beslutningsprocessen.
Den tidlige inddragelse, er derfor kun principiel, siger Steen Nielsen:
– Vi var naturligvis overraskede over først at blive inviteret til møde og så samme uge opdage, at nævnte projekt allerede var afstemt med udvikler og på vej gennem det politiske system inden vores første møde. Vi havde derfor forinden helt den samme adgang som en hver anden borger, der følger med på blandt andet Politiker Web.

Taler udenom
Steen Nielsen medgiver, at der naturligvis er udarbejdet en kommuneplan for såvel Brøndby som Glostrup Kommune, ligesom der vil blive lavet lokalplansændringer for Semlergrunden, hvis det når dertil. Han mener dog stadig, projektet burde starte et andet sted:
– Der mangler en overordnet analyse af infrastrukturens konsekvenser for området ved gennemførelse af alle de projekter, der er lagt op til. For tiden er der 6-8 kendte projekter i området. Meget har ændret sig siden de oprindelige kommuneplaner. Udgangspunktet er, at der kommer en udvikler med nogle ønsker, og dem retter man sig så efter i sine forslag til ændrede kommune- og lokalplaner for de enkelte delområder. Hvorfor har der ikke været en hel grundlæggende diskussion af, hvilke konsekvenser det har for de eksisterende borgeres områder?
Desuden forstår Steen Nielsen ikke, at grundejerforeningen bliver beskyldt for kun at interessere sig for det projekt, der ligger tættest på dem selv:
– Såvel Brøndby som Glostrup Kommune kender bestemt vores interesse for Kirkebjergområdet, der vil påvirke såvel vore som andres villaveje trafikalt såfremt alle nuværende planer gennemføres. Det er påtalt på begge møder med forvaltningen og ført til referat samt fremsat i foreningens to høringssvar til Glostrup Kommune. Brøndby Kommune er orienteret om alle høringssvar, ligesom de jo tidligere har fået foreningens fokuspunkter, der også indbefatter Kirkebjergområdet. På vores andet møde blev det klart, at forvaltningen ønskede at tale facadebeklædning og mursten på blandt andet Sdr. Ringvej, hvilket vi ikke fandt relevant. Nu og her er det vigtigere at tale om generelle trafikale påvirkninger af hele området, indbliksgener, kloakforhold, infrastruktur osv. Så jo, vi interesserer os også for Kirkebjerg, men det er sammen med resten af området. Politisk forholder man sig helt passiv her og strækker sig til positive tilkendegivelser og krav om underjordisk parkering til de enkelte projekter på grund af høje byggeprocenter.
Og at trafikgenerne skal undersøges, skyldes ifølge Steen Nielsen grundejerforeningen:
– Ja, det er da rigtigt, at der skal laves en trafikundersøgelse. Men det er da kun fordi, vi pegede på det. Ellers ville det formentlig nok først være sket, når alt var vedtaget. Igen en helt forkert rækkefølge.
Så derfor mener Steen Nielsen også, at det ikke er ham, der skyder ved siden af:
– Problemet er, at politikkerne taler uden om og ikke forholder sig til de problemstillinger, vi påpeger og samtidig miskrediterer foreningen og møderne med forvaltningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top