fbpx
Skatten bliver sat ned i nyt budget
BRØNDBY. Onsdag aften vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen et budget for 2017. Der skal bruges penge på blandt andet Sportsbyen og skoler, Og så skal skatten sættes ned

Borgmesteren var glad. Det samme var de fleste andre lokale politikere, da kommunalbestyrelsen i Brøndby onsdag vedtog et budget for 2017.
Faktisk var det kun Enhedslistens Steen Andersen, der ikke glædede sig.
Som det eneste parti valgte Enhedslisten nemlig ikke at stemme for det samlede budget for 2017, men kun enkelte, udvalgte punkter.
Særlig et punkt, mente Steen Andersen, der var grund til at ærgre sig over:
– Det er klart, at Enhedslisten ikke kan stemme for et budget, der vil sænke skatten, og som altså vil komme alle dem, der har i forvejen til gode. Men de dårligt stillede ikke får glæde af det.

Skatten skal ned
Brøndbys kommende budget indeholder således en sænkning på indkomstskatten på 0,2 procentpoint fra 24,5 til 24,3 procent, ligesom dækningsafgiften nedsættes 0,1 promillepoint fra 9,7 til 9,6 promille.
En sænkning der glæder Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby:
– Det går godt i Brøndby. Der er styr på økonomien, og vi er inde i en positiv udvikling, hvor flere nye borgere og virksomheder flytter til. Det kan man også se i årets budgetforlig. Vi har luft til og mulighed for at sænke skatten og bevare et højt serviceniveau til gavn for alle borgere i kommunen.
Skattesænkningen skal i følge Kent Max Magelund blandt andet ses i forhold til ønsket om at gøre Brøndby Kommune mere attraktiv for nye borgere:
– Det er ikke sikkert, at det direkte kan mærkes, at vi sænker skatten. Men jeg håber, at hvis folk overvejer at flytte til Vestegnenen, så vil de se på alle de gode ting, vi har at byde på her i Brøndby, og oveni dette så medregner den lavere skat. Så vi samlet set fremstår som en attraktiv kommune.
Hertil kommer, at Brøndby har en solid kassebeholdning:
– Vi har en solid kassebeholdning, fordi vi i flere år har ført en fornuftig økonomisk politik. En del af disse penge bør komme borgerne til gode i stedet for, at de er hos kommunen.
Et andet økonomisk element ved næste års budget, der glædede Kent Max Magelund, var beslutningen om at afvikle en to-cifret milliongæld:
– Vi afvikler en langfristet gæld for i alt 25 mio. kr. med henblik på at spare renteomkostninger. Også dette er med til at minimere kassebeholdningen på en fornuftig måde.

Stadionhal og Sportsby
Et af de områder, der er afsat store summer til i 2017, er Sportsbyen.
Således blev det vedtaget, at bruge 500.000 kr. til udvikling og samarbejder, der skal fremme området som lokalt og regionalt sportscentrum, 3. mio på parkering, færdsel og beplantning i området samt 37, 5 mio. kr. til en ny stadionhal.
At der skal bruges en halv mio. kr. på at brande Sportsbyen er naturligt, mener Kent Max Magelund:
– Vi har sammen med andre kommuner været til møde i Erhvervs- og Vækstministeriet for at diskutere, hvordan man for eksempel kan bruge et område som Sportsbyen som regional vækstmotor. Pengenen skal bruges til for skellige initiativer i forhold til dette.
Og så skal der bruges penge på en ny stadionhal:
– Det har i længere tid været meningen, at der skulle komme en stadionhal mere, og det arbejde går i gang i 2017. Det er en større proces, men falder blandt andet godt sammen med, at Brøndby IF skal have et nyt klubhus, som skal bygges i det samme område.

Ældre og skoler
Budgettet for 2017 betyder også, at der bliver afsat penge til trivselsguider og indkøbsture, telemedicin og velfærdsteknologi samt etablering af midlertidige pladser med det formål at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere fra sygehusene. Om disse pladser sagde Kent Max Magelund på kommunalbestyrelsesmødet:
– Vi har afsat penge af til etablering af 12 midlertidige pladser til færdigbehandlede borgere, som vi satser på står færdige til næste år i marts, da der er akut mangel pt. på pladser.
Og så skal skolerne have et løft, sagde Kent Max Magelund:
– Der er i budgettet afsat et større beløb til renovering af kommunale bygninger. I den forbindelse får skolerne et ordentlig boost i 2017 og fremover, da flere af dem både trænger til renovering, men også udbygges på forskellig vis, da vi vil få flere børn og dermed elever i årene, der kommer.

DF: Bedre borgerservice
Dansk Folkeparti er en del af budgetaftalen for 2017, og netop skolerne, er noget af det, Allan Runager glæder sig særligt over ved aftalen:
– Efter mange års nedslidning af vores skoler og institutioner, fortsætter vi genopretningen med mere end 60 mio. kr. over de næste fire år.
Desuden mente Allan Runager, at betjeningen i Borgerservice også er en mærkesag for Dansk Folkeparti, som kan ses på næste års budget:
– Der afsættes 250.000 kr. til kurser i bedre borgerbetjening, fortrinsvis for medarbejdere med en direkte borgerkontakt.
Og så benyttede Allan Runager debatten til at pege på et skel i det kommunalpolitiske landskab:
– Dansk Folkeparti i Brøndby, har som et ansvarligt parti, igen i år valgt at indgå budgetforlig med Kommunalbestyrelsens øvrige ansvarlige partier. Det har vi fordi vi ikke vil være med til at destabilisere og så tvivl om Brøndby Kommunes overordnede økonomiske politik.

V: skat og blå hal
Venstre er også med i budgetaftalen, og noget af det Mette Engelbrecht glædede sig over, var beslutningen om at sænke skatten og nedbringe den kommunal gæld:
– Vi ser især meget positivt på at de fine og tydelige skattelettelser er kommet med, hvor pengene fra kassen kommer tilbage til borgerne. Vi ser også meget positivt på, at vi nu betaler tilbage på gammel gæld og frigiver penge i driftsbudgettet fremadrettet.
Desuden benyttede Mette Engelbrecht lejligheden til at glæde sig over, at der er en ny Sportshal på vej; en sportshal Venstre mener, bør have en anden farve den nuværende røde hal:
– Vi er meget begejstrede for at vi skal have en blå hal 2, ved siden af den røde hal 1 ved Brøndby Stadion. For vi ved, at Brøndby Volleyball Klub og Brøndby Håndbold klub har begrænset haltid i forhold til de behov, de har.
I det hele taget var der flere ting at glæde sig over i budgettet, mente Mette Engelbrecht:
– Desuden ser vi frem til at dette års budgetforhandlinger har ført med sig at vi i fremtiden skal tale om en erhvervspolitik, at vi har mulighed for at følge tilblivelsen af en boligpolitik og at vi nu også skal opleve at Brøndby skal have en brandingstrategi, hvor der bliver sat medarbejderes tid af til at få kommunens Sportsby gjort til en succes, og så er vi i Venstre svært begejstrede for, at vi også igangsætter langsigtede investeringer i at få de ledige i beskæftigelse.

SF: Gode projekter
Vagn Kjær-Hansen fra SF er også med i budgettet, også selv om det betyder en sænkningen af skatten:
– Skattesænkningen er ikke noget, SF har fundet på. Vi støtter den, fordi vi har pengene i kommunekassen, og dem kan vi alligevel ikke få lov til at bruge på grund af serviceloftet. Det har været en realitet i mange år, og der er ikke noget som tyder på at Folketinget vil ændre det fremover. Brøndby Kommune mangler heller ikke indtægter, så jeg har ingen bekymring ved at vores kassebeholdning bliver lidt mindre.
Men der er også blevet penge til indsatser på det sociale område, siger Vagn Kjær-Hansen:
– Fire millioner årligt bruger vi på ekstra indsatser for udsatte familier, sygemeldte og unge uden arbejde. Det er der desværre brug for. Arbejdsløsheden er stadig høj i Brøndby. Vi går for alvor i gang med renoveringen af Vestbad, både det store bassin og det udendørs. Det er i alt over 30 millioner i 2017 og 2018. Samtidig har vi afsat små 4 millioner til at der i 2018 kan komme et hus i Brøndby Havn til vinterbaderne.
Og så sker der noget på institutionsområdet i Vesterled, fortæller Vagn Kjær-Hansen:
– Der er også råd til en udvidelse af Vesterled børnehave, som nu også skal have vuggestuebørn. Vi forventer flere børn, når der kommer nye boliger i Kirkebjerg

Enhed: Det endte skidt
Som den eneste endte Steen Andersen fra Enhedslisten med ikke at bakke op om det endelige budget.
Også selvom han havde deltaget i forhandlingsprocessen og også stemte for enkelte dele af budgettet.
Af den grund var Steen Andersens argument for ikke at være med i budgettet, med beslutningen om at sænke skatten, også mere generel:
– Brøndby ligger nr. 96 ud af 98 kommuner på det socio-økonomiske Danmarkskort. Den socialpolitiske og socialfaglige handlekraft har ikke haft den tilstrækkelige tyngde og virkning i forhold til de udfordringer, Brøndby har på netop det sociale og navnligt det forebyggende område. Der kunne vi bruge penge.
For eksempel mente Steen Andersen, at det på denne baggrund er galt med normeringen i daginstitutionerne:
– Pædagogerne i vores daginstitutioner har gentagne gange anført, at bemandingen reelt ikke står mål med de udfordringer dagligdagen byder på . Der er, uanset gode skemaplaner, perioder hvor der er alenearbejde med en børnegruppe der er særdeles mangfoldig, både positivt, men desværre også i forhold til særlige udfordringer.
Derfor foreslog Steen Andersen blandt andet, at der blev brugt fem mio. på opnormering af pædagogstillinger og fem mio. kr. på socialfaglig indsats i folkeskolen.

De enkelte budgetpunkter
Her er nogle af hovedpunkterne i Brøndbys budget.

Skat:
❑ Indkomstskatten nedsættes 0,2 procentpoint fra 24,5 til 24,3 procent
❑ Dækningsafgiften nedsættes 0,1 promillepoint fra 9,7 til 9,6 promille

Skoler og dagtilbud:
❑ Indvendigt vedligehold på alle skoler – 2 mio. kr. årligt
❑ Sammen- og ombygning af Børnehuset Hyldebakkegård – 1,950 mio. kr. i 2018
❑ Udvidelse og omstrukturering af Børnehaven Vesterled – 5 mio. kr. i 2017
❑ Etablering af idrætslegeplads ved Børnehuset Påfuglen

Unge og Beskæftigelse:
❑ Øget indsats for sygemeldte borgere og borgere i ressource- eller jobafklaringsforløb – 450.000 kr. årligt
❑ Øget indsats på ungeområdet skal reducere ungdomsledigheden. Styrket indsats for unge forsørgere samt styrket indsats for kriminalitetsforebyggelse og antiradikalisering – 2 mio. kr. årligt

Ældre-, social- og sundhedsområdet:
❑ Målrettet hverdagsrehabilitering af hjemmeboende borgere, så de kan blive mest muligt selvhjulpne og dermed få øget livskvalitet og større mulighed for at blive i eget hjem – 1,220 mio. kr. årligt
❑ Fortsættelse af trivselsguider og indkøbsture (sidstnævnte varetaget af Ældresagen) i alt 330.000 kr. årligt
❑ Pulje til telemedicin og velfærdsteknologi – 1 mio. kr. årligt
❑ Etablering af 12 midlertidige pladser med det formål at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere fra sygehusene – 3,1 mio. kr. til at bygge og 4,7 mio. kr. årligt til at drive
❑ Styrket indsats overfor borgere med KOL – 460.000 kr. årligt
❑ Midler til den boligsociale indsats i Brøndby Strand – ”Kendskab giver venskab”. Midlerne går primært til indsatser, der fremmer forældreinddragelse og forældreansvar – 400.000 kr. årligt

Idræt, fritid og kultur:
❑ Plan om gymnastik- og motorikhal ved Brøndby Strand Skole i 2019 – 20 mio. kr.
❑ Renovering af udendørsarealer ved Vestbad – 5 mio. kr.
❑ Flere omklædningsrum i Lindelundshallen

Byudvikling:
❑ Området omkring Sportsbyen renoveres. Det drejer sig om parkerings- og færdselsarealerne samt ny beplantning – 3 mio. kr.
❑ Trafiktællinger, som skal give et bedre grundlag for fremtidige vejudbygninger og -omlægninger mv. – 2 mio. kr. i 2017
❑ Neddrosling af hastigheden på Roskildevej og modernisering af belysningen, som skal dæmpe støjen på strækningen og reducere antallet af trafikuheld – 6 mio. kr.
❑ Gennemførelse af Strandskolevej til Strandfogedvej – 5,5 mio. kr.
❑ Park Alle – udskiftning af lyskilder og fortov fra Brøndbyøster Boulevard til Avedøre Havnevej – 2,5 mio. kr. i alt
❑ Handicap-tilgængelighed i kommunale bygninger forbedres – 1 mio. kr. årligt
❑ Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme – årlig pulje på 7 mio. kr. fra 2018

Møder i kommunalbestyrelsen:
❑ Livestreaming af møderne i Kommunalbestyrelsen – 500.000 kr. i 2017

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top