fbpx
Debat om bymidten
GLOSTRUP. Se de mange meninger om bymidten i Glostrup

Styrket bymidte og anstændighed
af
Lars Sørensen
Solvej 7
Glostrup

Stort tillykke med kommunalbestyrelsens fremlagte vision for Glostrup bymidte, der er præsenteret ved opstillede salgsplancher mm. i Glostrup Storcenter.
Gennemarbejdet med tegninger/tidsplaner, der viser løsninger med etagebyggeri, gågader, fremstillet under kommunalbestyrelsens enstemmige vedtagelse.
Problemet er imidlertid, at fremlæggelsen (behændigt?) undlader at præcisere, at de fremstillede visioner vil få store konsekvenser for den eksisterende bymidte, idet et område bestående af nordlig del af Nyvej/hele Solvej/ Solkrogen samt et hus på Jernbanevej så skal jævnes med jorden.
Et dejligt og velfungerende, bebygget boligområde er således dødsdømt.
Undertegnede og øvrige berørte husejere ser uden foregående inddragelse i planerne plancherne og konstaterer, at vore huse inden for et kortere, ubestemt tidsrum, nok skal nedrives.
De berørte beboere/borgere er efter visionsfremlæggelsen nu stavnsbundet med usælgelige huse.
Hvem køber et hus, der sandsynligvis bliver nedrevet snart? Og i givet fald vil det ganske sikkert betyde en stærkt forringet salgspris.
Kunne kommunalbestyrelsen have undgået at sætte adskillelige af kommunens borgere i denne ubehagelige og urimelige situation ved at vente med en offentlig fremlæggelse, i stedet for at fremstå visionære, som elefanter i et glashus, at fare frem med en ikke reel vision?
Forslaget vil for at kunne gennemføres kræve en ændret lokalplan for området, samt selvfølgelig at de berørte ejere ønsker at fraflytte.
Spørgsmål til John Engelhardt og Kommunalbestyrelsen:
Er visionen reel, og ønsker man at gennemføre denne ?
Hvordan vil byrådet gennemføre visionen, såfremt berørte borgere ikke ønsker at fraflytte?
Kan politikerfremlæggelsen planlægges til efter sommerferien
Såfremt kommunalbestyrelsen bekræfter, at planerne kun er en vision, vil kommunalbestyrelsen så skrifteligt dementere offentligt, så berørte ejere igen kan agere normalt i forhold til evt. normalt salg af deres ejendomme m.v?
Der imødeses hurtigt/fyldestgørende svar på spørgsmålene.

Svar

Af
Morten Winge,
Kommunaldirektør

Først og fremmest vil jeg medgive, at den måde, plancheudstillingen er præsenteret på, kan give indtryk af, at der er tale om faste planer. I løbet af de nærmeste dage vil vi sørge for at udstyre plancherne med en tydeligere angivelse af, at der er tale om skitser til en fremtidig vision.
Jeg vil til det generelle i øvrigt henvise til borgmesterens svar på de øvrige læserbreve om bymidten.
Til de konkrete spørgsmål fra Lars Sørensen har jeg følgende svar:
Er visionen reel og ønsker kommunalbestyrelsen at gennemføre den? Der er endnu ikke tale om en vision men om, at kommunalbestyrelsen er enige om 27 principper for udvikling af bymidten. Når principperne er omsat til en vision, vil jeg forvente, at kommunalbestyrelsen gør sit bedste for at gennemføre den.
Hvordan vil kommunalbestyrelsen gennemføre den, hvis folk ikke ønsker at fraflytte? Der er ingen i kommunalbestyrelsen, som har udtrykt hensigt om at tvinge nogen beboere ud af deres bolig. I det omfang visionen ender med at pege på bestemte dele, som kun kan omdannes ved at fjerne eksisterende bygninger, må kommunen gå i dialog med de relevante grundejere for at se, om der kan findes en løsning.
Kan politikerfremlæggelse planlægges til efter sommerferien? Ja, det er netop tanken, at der skal være en borgerhøringsproces og efterfølgende fremlæggelse af sagen i det politiske regi.
Hvis det kun er en vision, vil borgmester/kommunalbestyrelse så dementere offentligt? Det kan ikke dementeres, at der er ved at blive udarbejde en vision for bymidten, men vi vil så hurtigt som muligt skabe grundlag for de politiske beslutninger, så usikkerheden får en ende igen. Jeg forventer, at de politiske processer kan gennemføres på et års tid fra nu af, så der herefter er klarhed over visionerne for bymidten.

Stavnsbinding i bymidten

Af
Mogens Laursen,
Solkrogen 3
Glostrup

Vi købte vores hus i 2007 i forvisning om at bevarelsen af området jf. lokalplanerne ville bestå.
Vi vidste også, at vi kun ville blive boende i 10-20 år, da pensionsalderen nærmer sig. Vi vidste også, at vi ikke vil være økonomisk i stand til at blive boende, når vi går på pension. Derfor så vi frem til en lille lejebolig i Glostrup til den sidste tid.
Desværre river det fremlagte forslag fuldstændig gulvtæppet væk under os, økonomisk og praktisk set, i den henseende.
En udsigt til, godt nok først om 15-30 år, at området bliver jævnet med jorden, har allerede fra offentliggørelsen af visionen, uoprettelige konsekvenser for både pris og mulighed for at sælge vores ejendom.
To uafhængige ejendomsmæglere har, uofficielt, vurderet, at alle vore huse nu er usælgelige.
Jeg nægter at tro at med al den ekspertise, der er samlet på rådhuset, i både forvaltninger og i byrådssalen, ikke bare er én, som har kunnet overskue konsekvenserne af offentliggørelsen og stillet spørgsmålet: Hvordan giver vi de nuværende beboere en anstændig behandling?
Rettidig omhu og direkte information af de berørte familier kunne være en start. Nå ja det blev så til en selvorienterende planche i Glostrupcenteret.
Dernæst: Hvordan sikrer vi en plan for, hvordan og hvornår ejerne får den kompensation, de er berettiget til? Her kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad politikerne helt konkret har planlagt og aftalt om sidstnævnte.
For det har de vel, som de ansvarlige politikere de er?

Svar

Af
John Engelhardt (V), borgmester

Glostrup Station bliver i fremtiden et af vigtigste knudepunkter i den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Som borgmester er jeg nødt til – sammen med resten af kommunalbestyrelsen – at gøre mig grundige overvejelser om hvordan denne særlige mulighed også omsættes til gavn og glæde for byens udvikling og for borgerne i Glostrup.
Med de offentliggjorte principper og planchernes mange eksempler vil vi invitere borgerne ind i en dialog om, hvordan fremtidens bymidte skal se ud. Og den dialog skal føre frem til, at vi i kommunalbestyrelsen lægger os fast på en vision for bymidten og efterfølgende planlægger for dens realisering.
Vi har en idé om, hvad der skal til for at fremtidssikre vores by, men den skal ikke bare diskuteres bag lukkede døre i kommunalbestyrelsen og derefter sendes ud til høring som færdige lokalplaner. Vi fremlægger derfor vores overvejelser på dette tidlige tidspunkt, hvor der ikke er fastlagt en færdig plan for byens udvikling. Vi ved nemlig, at resultatet i sidste ende bliver det bedste, hvis vi i rette tid formår at inddrage borgerne og grundejerne i at forme fremtidens Glostrup.
Jeg beklager, at det hos en del af husejerne i bymidten har givet anledning til uro og usikkerhed, og jeg kan forsikre om,
• at jeg ikke har til hensigt at gennemføre en omdannelse af bymidten ved hjælp af ekspropriationer, og jeg har heller ikke hørt andre af kommunalbestyrelsens medlemmer udtrykke en sådan hensigt.
• at vi fra kommunalbestyrelsens side vil gøre os umage for af bringe processen til ende inden for en rimelig tidshorisont, så der atter kan skabes fuld tryghed om fremtiden
• at der ikke er truffet nogen beslutninger i kommunalbestyrelsen, og at der heller ikke er lavet andre aftaler end dem, der er lagt åbent frem. Hvordan området ved centret i praksis vil kunne bringes i spil, herunder hvordan der kan kompenseres, er ikke drøftet endnu.

Bymidten – udvikling/afvikling?

Af
Mogens Laursen,
Solkrogen 3,
Glostrup

I årevis har, også nuværende politikere, målsat sig at holde en grøn profil i bymidten og været garanter for en bevarelse af den sidste rest af det oprindelige Glostrup. Overraskelsen er stor, når de selvsamme politikere nu vil rydde hele området omkring Nyvej, Solvej og Solkrogen for at asfaltere og bygge etageejendomme.
Hvilke tungtvejende argumenter er opstået, siden man foreslår en løsning der er diamentralt modsat det, der er arbejdet for og støttet af Glostrups borgere?
Et argument er at skaffe plads til flere borgere. Bliver der ikke rigelig plads til dem i højhusene, der foreslås bygget ved banegårdspladsen? Hvem vil flytte ind i en lejlighed i bymidten?
Ikke Hr. og Fru Olsen, og dem der har penge nok, vil sikkert vælge en murermestervilla nord for hovedvejen. Der skydes over målet, hvis man tror, de planlagte komplekser vil blive beboet af en homogen, ressourcestærk og lystigt skattebetalende befolkningsgruppe.
Jeg kan ikke forestille mig at bo andre steder, men der er mange, også potentielle tilflyttere, der opfatter Glostrup som noget, man kører igennem. Turen langs hovedvejen indbyder ikke ligefrem til at stoppe op. Kan vi ændre det? Ikke ved at knægte den grønne profil, lave en ”øjebæ” af et vartegn, eller komplekser, der i forvejen tilbydes i andre forstadskommuner.
I mange bydele udnyttes hver en lille plads til at genskabe grønne områder i en erkendelse af, at det er det folk vil have, og at det er en fejl at tro noget andet.
Lad ikke Glostrup begå samme fejltagelse. Lad os fortsat kæmpe for et grønt Glostrup, der holder fast i de historiske rødder, vi har lige foran næsen. Det vil aldrig kunne omgøres.
Måske er det netop det, der vil gøre et stop værd?

Svar
Af
John Engelhardt (V), borgmester

Jeg er helt enig i, at det er afgørende at bevare og udbygge den grønne profil i vores bymidte. Derfor har det grønne også en helt central placering i de 27 principper, en samlet kommunalbestyrelse er enige om skal gælde for den fremtidige bymidte. Jeg forstår således ikke, hvordan Mogens Laursen læser et ønske om mere asfalt og mindre grønt ind i planerne.
Men vi er nødt til at gøre noget ved nytteværdien af vores grønne områder. Når jeg spadserer rundt i byen i dag, ser jeg masser af grønne islæt, men jeg kommer også forbi steder, hvor der hverken er grønt eller indbydende – og en del af vores rigtigt fine byrum og grønne områder nær station og centrum bruges alt for lidt i det daglige. Det er grønt og kønt, men der er ingen mennesker til også at give det liv.
De principper, kommunalbestyrelsen har fremlagt nu, ligger i forlængelse af de oplæg, der har været lagt frem i processen, men de er udtrykt klarere og de angiver en tydeligere retning; nemlig at vi skal sikre en tæt og attraktiv bymidte fuld af beboere og liv. Det er efter min mening først nu, vi for alvor skal finde ud af, hvad der er opbakning til hos Glostrups befolkning, og ud fra det skal vi blive enige om en vision i kommunalbestyrelsen.
Hen over sommeren kan borgerne orientere sig i de udspil, der er skitseret, og ved de efterfølgende borgermøder og –høringer kan vi få alle gode idéer og kritiske bemærkninger med som grundlag for de beslutninger, vi ender med at tage for en god udvikling af Glostrup bymidte.

Opråb
Af
Jens Christian Holland
Solkrogen 2, 2600 Glostrup

Jeg har fået en rigtig god ide. Jeg vil bygge et højhus på borgmester John Engelhardts grund. Kan jeg det?
Må borgmesteren jævne mit hjem i Glostrup midtby og bygge højhus på grunden? Øhh han prøver.
Hvis der skal bygges en motorvej eller jernbane, er det muligt at lege med andre folks ejendom. Det siger loven. Det er bare ærgerligt.
Men må en borgmester rive privat ejendom ned og bygge et højere hus istedet? Nææ. Det må han ikke. Men det er tilladt at drømme tanker for fremtiden, men så plejer det at være god kutyme at inddrage de mennesker, hvor drømmene skal udmøntes. Har de gjort det? Næ. Der er afholdt nogle workshops, hvor man har talt om alt andet end de smukke gamle huses fremtid. Efter workshoppen er der pludselig fremkommet nogle visioner og ideer, som ingen aner, hvor kommer fra.
Næ, det ikke mine ideer udtaler Flemming Ørhem fra DF.
Næ, heller ikke mine visioner fremstammer Robert Sørensen fra Enhedslisten. Hvem er så bagmanden bag stregerne, som kan få dramatisk konsekvens for 40 familier i midtbyen?

Planen er fremlagt som en vision fra en enig kommunalbestyrelse. Meget mystisk. For få år siden udgav bystyret en bog om alle de smukke bevaringsværdige huse i Glostrup midtby. Her er et dejligt miljø, hvor folk har lyst til at trave med kæresten. Skal miljøet smadres med sminket beton en masse?
Gode ideer har en chance for at blive til noget. Visioner, hvor en hel bydel vil stå som mennesketom spøgelsesby i 20-30 år, indtil en eller anden invester har opkøbt hele molevitten, er dødfødte fra starten. Hr. borgmester, skynd dig venligst at trække denne tåbelige vision tilbage, før du står blottet som en Brixtofte uden tøj på. Husk, at behandle din næste som du selv vil behandles. Det plejer at være en rigtig god ide.

Svar 1
Af
John Engelhardt (V), borgmester

Jeg forstår det sådan, at Jens Christian Holland spørger, om jeg vil tvinge ham fra hus og hjem for at bygge et højhus på hans grund i bymidten? Svaret på det spørgsmål er: Nej. Hverken jeg eller andre af kommunalbestyrelsens medlemmer har til hensigt at tvinge nogen fra hus og hjem for at bygge et højhus noget sted i kommunen.
Herudover spørger JCH om, hvem der har fundet på de plancher, der er udstillet i Glostrup Shoppingcenter. Her er svaret, at de er eksempler på, hvordan de 27 principper, kommunalbestyrelsens 19 medlemmer er enige om, kan realiseres. Visualiseringerne er lavet for at danne udgangspunkt for en dialog mellem politikere og borgere, og det konkrete indhold i visualiseringerne er ikke udtryk for en konkret plan, ej heller for en enighed i kommunalbestyrelsen. Jeg er imidlertid sikker på, at vi i kommunalbestyrelsen vil være enige med JCH i at vægte et indbydende bymiljø og sige nej tak til sminket beton. Det fremgår faktisk også af de 27 principper.

Svar 2

Af
Flemming Ørhem (DF), formand for Miljø- og teknikudvalget

Hr. Jens Christian Holland skriver i sit Opråb, at borgmesteren vil jævne hans hus med jorden og bygge et højhus på grunden.
Det er jo en misforståelse, der vil noget, måske endda en bevidst misforståelse – men OK, overdrivelse fremmer (mis-)forståelsen.
Der er ingen, der vil jævne hr. Jens Christian Hollands hus med jorden og bygge et højhus på grunden.
Kommunalbestyrelsen har fremlagt et oplæg til en vision for det centrale Glostrup, og jeg vedstår skam gerne, at mine og Dansk Folkepartis ideer er rigt repræsenteret i oplægget til visionen.
Men man skal huske på, at den samlede vision omfatter et meget stort område omkring Glostrup station.
Det er min klare opfattelse, at kommunalbestyrelsen ikke er sin opgave voksen, hvis den ikke har en vision om, hvordan det centrale Glostrup kan udvikle sig i forbindelse med, at Glostrup station er planlagt til at blive Sjællands femte største station med fjerntog, regionaltog, S-tog, letbane og busser i alle retninger.
Visionen, som den ser ud lige nu, kigger fremad på kort, mellemlangt og langt sigte. Men da ingen, og da slet ikke Dansk Folkeparti, ønsker at ekspropriere noget som helst i området for at fremme visionen, kan hr. Jens Christian Hollands hus jo blot blive liggende på sin grund i princippet i al evighed.
Et evt. højhus på borgmester John Engelhardts grund i Ejby vil jeg da gerne debattere med hr. Jens Christian Holland ved lejlighed, også selvom det jo ligesom falder lidt uden for visionen for det centrale Glostrup.


Svar 3

Af
Robert Sørensen, Enhedslisten

Jeg syntes, at vi er kommet frem til nogle principper som vi kan arbejde videre med. Ikke alle principper er vokset hos Enhedslisten, men omvendt så har vi fået nogle gode aftryk. Vi er specielt glade for, at det lykkes af få skrevet almene og ungdomsboliger ind, at der indarbejdes LAR (lokal afledning af regnvand) som element i bymidten, at der arbejdes med en gågadeforbindelse fra apotekerhjørnet til Banegårdspladsen via Jernbanevej, samt at der arbejdes på at friholde stationspladsen for biler.
Enhedslisten kunne godt have tænk sig, at der kom krav om cirkulærbyggeri, at der bliver etableret byhaver, vi er heller ikke tilhængere af at bygge højhuse i Glostrup, og så mener vi også, at byhusene på Nyvej og Solvej skal friholdes for planerne. Vi mener, at det giver Glostrup et positivt sammenhæng imellem nyt og gammel og er en del af Glostrups historie.
Men nu er det så op til borgerne i Glostrup at udfordre Kommunalbestyrelsen på disse principper.Jeg håber, at der er mange borgere som vil deltage i de aktiviter, som efter sommerferien kommer i forbindelse med udstillingen på Glostrup Bibliotek.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top