fbpx
Strategi for parkering i Glostrup er vedtaget
foto.jpg
SF’s Mogens Mathiesen havde på Kommunalbestyrelsesmødet et spørgsmål, om man måtte parkere halvt oppe på fortovet på eksempelvis Vældegårdsvej. Borgmesteren forklarer i ugens avis, hvordan parkeringssituationen er lige nu i Glostrup. Foto: Mogens Mathiesen.
GLOSTRUP Administrationen har udarbejdet forslag til en parkeringsstrategi, der kan erstatte den nuværende parkeringspolitik fra år 2000. Den er nu vedtaget politisk.

Den nuværende parkeringspolitik for Glostrup Kommune er udarbejdet i år 2000. By- og trafikudviklingen har siden da medført, at der på flere punkter er behov for en opdatering af denne politik.
Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til ny parkeringsstrategi, som består af en kortlægning af parkeringsforholdene i dag, samt et forslag til ny parkeringsnorm.
I efteråret 2012 er der gennemført en registrering af parkeringsforholdene i Glostrup bymidte. Der er dels registreret antal p-pladser, og dels antal parkerede biler på de forskellige parkeringsanlæg. Registreringen er foregået en torsdag i tidsrummet 07:00 – 19:00 og en lørdag i tidsrummet 09:00 – 16:00.
I et notat er alle offentlige og private parkeringspladser opgjort for bymidten, og det fremgår heraf, at lidt over halvdelen af de i alt 1.851 pladser er private, herunder 659 pladser ved Glostrup Shoppingcenter.
Den største samlede parkeringsbelægning i bymidten for både private og offentlige pladser, er registreret torsdag kl. 11:00 – 12:00, hvor 65 procent af alle p-pladser er benyttet. På trods af relativ stor restkapacitet er der enkelte parkeringsanlæg, hvor kapaciteten er opbrugt. Det drejer sig især om Solvej og områderne omkring rådhuset.

Ændringer på vej
Parkeringsregistreringerne giver anledning til at foreslå ændringer, herunder på Sydvestvej. Her er der tæt ved stationen anlagt to parkeringslommer, der oprindeligt var tænkt som parkeringsmulighed i forbindelse med at bringe og hente passagerer til tog og bus. Der er i dag ingen tidsbegrænsning, hvilket medfører at parkeringslommerne som oftest er fuldt optaget. Det er nu vedtaget, at der etableres 30 minutters parkering for de to parkeringslommer.
Og Solvej er kraftigt belastet af parkerede biler i begge vejsider. Der er afmærkede parkeringsbåse, hvor parkering er tilladt i to timer. De mange parkerede biler kan gøre det vanskeligt at færdes på fortovet, ligesom både cyklister og bilister har dårlige forhold. Kommunalbestyrelsen besluttede at behandle den problemstilling separat på et møde i maj måned i Miljø- og teknikudvalget.
På den nord-sydgående del af Jernbanevej er der etableret en parkeringsforbudszone, hvor parkering er tilladt i afmærkede båse i 30 minutter. Parkeringsundersøgelsen viser, at der stort set altid er ledige pladser på strækningen. For at aflaste parkeringspresset på Solvej, foreslås det at lempe tidsbegrænsningen på den nord-sydgående del af Jernbanevej til to timer.

Cykelparkering
Det er målet, at antallet af parkeringspladser svarer til det behov, der er, fremgår det af en nu vedtaget parkeringsnorm.
Til forskel fra parkeringsnormen fra 2000 er der i dette forslag herudover angivet en norm for etablering af cykelparkering. Cykelparkeringsnormen er ligesom normen for bilparkering opgjort for forskellige boligtyper, forskellige erhverv samt andre formål. Det fastsættes desuden, at minimum 40 procent af cykelparkeringen skal være overdækket.

Borgen på banen
Til orientering har Folketinget vedtaget et lovforslag om ændring af færdselsloven, som trådte i kraft den 1. marts 2014. Loven indebærer blandt andet, at parkering på fortove med to hjul er forbudt, med mindre at det på særligt udvalgte strækninger tydeligt er skiltet eller markeret, at parkering på fortovet med to hjul er tilladt.

Pragmatisk borgmester
Borgmester John Engelhardt (V) sagde på mødet i marts, at parkeringssituationen lige nu står i et vadested, da Folketinget som omtalt netop nu ændret lovgivningen. Samtidig har politimesteren sendt et nyt forslag til fælles parkeringsregler for hele Vestegnen. Dette forslag vil blive behandler i Miljø- og teknikudvalget i marts måned og i Kommunalbestyrelsen i april. Glostrup Kommune følger lovgivningen, og Parkering Nord fra Aalborg, der kontrollerer parkering i kommunen, vil lige nu være opmærksomme på den specielle situation, som borgerne er i, omkring parkering delvist på fortove. Borgmesteren regner med, at det endelige regelsæt kan vedtages af kommunalbestyrelsen i maj måned.
Mette Vennerstrøm fra Socialistisk Folkeparti roste forslaget for at indeholde konkrete tanker omkring cykelparkeringen. Hun håber derved på, at flere borgere i Glostrup bruger cyklen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top