fbpx
Rapport: Ung mors fatale stormulykke kan skyldes fejl i tag
Tag81.jpg
Flere biler blev smadret af løsrevne tage, der var blæst af under det voldsomme stormvejr. Foto: Kenneth Meyer Foto: Kenneth Meyer
BRØNDBY Regler for montering af tag var tilsyneladende ikke overholdt, da oktoberstorm ramte Brøndby Nord Vej og dele af løsrevet tag spiddede 33-årig mor, der forsat er indlagt og i dag næsten blind

Den 28. oktober på Brøndby Nord Vej blev en 33-årig mor til to spiddet tværs gennem kroppen af massiv trælægte fra et tag. Taget var blæst af en bygning under det landsdækkende stormvejr, der er det kraftigste nogensinde målt i Danmark, og hvor i alt tre danskere blev dræbt.

Familiemoderen blev ramt, da hun opholdt sig på altanen, og var efterfølgende i livsfare og blev hasteopereret. I dag er den unge mor stadig indlagt og næsten blind. erfarer Folkebladet.

I januar havde Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune, der er byggemyndighed, det berygtede tag på dagsordenen under det lukkede udvalgsmøde. Flere informationer blev givet mundtligt på mødet, og der fandtes ikke bilag, der kunne besvare de spørgsmål, Folkebladet stillede forvaltningen om punktet vedrørende taget. Brøndby Kommune har nu skrevet og tilsendt en redegørelse om taget og efter flere spørgsmål fra avisen  tilsendt den bagvedliggende rapport fra Teknologisk Institut bestilt af Københavns Vestegns Politi og udført at professionel tekniker.

Begge dokumenter skønner, at taget blæste af i stormvejret på grund af ”manglende fastgørelse af taglægterne”.

 

Ikke nok søm

Dokumenterne peger på, at taglægterne ikke var monteret korrekt på det oprindelige, underliggende tag.

Dokumenterne fortæller, at dette forhold skønnes at være årsagen til, at dele af det nyetablerede og eksisterende underliggende tag på byggeriet blæste af, og at ”dele medførte personskade på en beboer som befandt sig på sin inddækkede altan”. Rapport og redegørelse forklarer, at fastgøring af taglægter på det eksisterende, underliggende tag er blevet fortaget med søm.

Det skete selvom samlinger af trækonstruktioner efter dagældende almindelige konstruktionsregler ikke måtte udføres med søm. Den regel hedder ”DS 413, Trækonstruktioner” og er fra 1954. Men den efterfølgende regel, ”DS 413, Trækonstruktioner” fra 1968, gav dog mulighed for udførelse af samlinger med nok søm. Alligevel overholdt fastgørelsen af taget heller ikke denne regel – da der blev anvendt for få søm.

Rapporten beskriver fejlen: ”Sømdimensionen er almindelig til formålet. Men det er antallet ikke. Almindelige konstruktionsregler for trækonstruktioner tilsiger, at dette er for lidt.”

Brøndby Kommune gav 2. marts 1966 byggetilladelse til opførelse af byggeriet, men der blev ikke givet dispensation for fastgørelsen af taglægterne.

 

Ikke forpligtet

Folkebladet har spurgt teknisk direktør Søren Johnsen i Brøndby Kommune om monteringen af taget.

– Det (taget, red.) er tilsyneladende ikke monteret korrekt, kan vi se ud fra Teknologisk Instituts rapport, siger Søren Johnsen og forklarer , at kommunen som byggemyndighed ikke er forpligtiget til at tjekke om bygherre overholder lovgivningen, men er forpligtiget til at sørge for at bygningen bliver lovlig, hvis kommunen bliver bekendt med et ulovligt forhold.

Søren Johnsen fortæller, at der nu startes en byggesag over for Brøndby Boligselskab, der ejer boligblokkene, hvor ulykken udspillede sig.

– Vi vil kigge på, om vi har haft byggesager hvor bygherren har brugt lignende metoder.

Johnsen siger, at boligselskaberne nu får rapporten tilsendt til kommentering, og at det ifølge ham er for tidligt at konkludere i sagen.

 

Rapport går rundt

Redegørelsen fra kommunen er lavet på baggrund af rapporten fra Teknologisk Institut og refererer denne. Selve rapporten har Folkebladet modtaget fredag i sidste uge efter lovning på, at denne kun refereres til i artiklen her, men ikke deles yderligere.

Folkebladet har derfor spurgt organisationsbestyrelsesformand Michael Buch Barnes fra Brøndby Boligselskab om sagen og tilsendt ham redegørelsen fra kommunen. Efter tilsendelsen har boligselskabet selv efterspurgt rapporten fra Teknologisk Institut og modtaget den fredag.

– Den skal jeg gennemgå med mit bagland, skriver Michael Buch Barnes, der ønskede at svare skriftligt.

Han kalder ulykken ”dybt ulykkelig” og forklarer, at byggeafdelingen i Lejerbo, der administrerer boligerne i samarbejde med Brøndby Boligselskab, arbejder på en løsning for at sikre tagene mod fremtidige storme.

Ifølge Buch Barnes har boligselskabet haft løbende kontakt  til kvindens pårørende og ”ydet den hjælp af forskellig karakter, som vi har haft mulighed for”, skriver Michael Buch Barnes til Folkebladet.

Avisen vil i den kommende tid forsøge at få boligselskabets kommentar på selve rapporten fra Teknologisk Institut og evenutelt erstatningsansvar.

 

 

 

 

– Det er tilsyneladende ikke monteret korrekt

 

Brøndby Kommune vil starte en byggesag overfor Brøndby Boligselskab for at lovliggøre fastgørelsen af det tag, der styrtede ned og invaliderede 33-årig mor

 

BRØNDBY. På rådhuset i Brøndby sidder teknisk direktør Søren Johnsen. Folkebladet har spurgt ham til Brøndby Kommunes rolle som byggemyndighed i sagen om det nedstyrtede tag.

Er det korrekt, at taget var ulovligt?

– Det er tilsyneladende ikke monteret korrekt, kan vi se ud fra Teknologisk Instituts rapport. Vi vil indledningsvis sende rapporten til kommentering hos boligselskaberne. Dels Brøndby Boligselskab, som ejer de boligblokke, der blev stormramt, og dels Arbejdernes Andelsboligforening, som er den naboliggende forening med samme type bebyggelse. På baggrund af de kommentarer, vi får fra dem, vil Brøndby Kommune vurdere, om der er tale om ulovlige forhold af en karakter, som skal udbedres, forklarer Søren Johnsen og kalder ulykken ”dybt tragisk”.

Han nævner, at kommunen har været i kontakt med familien og udlægger, det også er muligt, at ”det ender med en såkaldt påbudssag hvor boligforeningerne bliver pålagt at ændre konstruktionen så den bliver lovlig.”

 

Kommunens ansvar

Hvilket ansvar har I som kommune og hvorfor fandt I ikke ud af, at taget var monteret forkert, før det gik galt?

– Vi skal som byggemyndighed påse, at byggeloven overholdes.

Hvad betyder ”påse”?

– Vores rolle med at påse er den samme, som når politiet skal påse, at færdselsloven eller andre love overholdes. Politiet kan ikke drages til ansvar for at der sker indbrud, men de kan drages til ansvar, hvis de bliver bekendt med at der sker indbrud og de ikke foretager sig noget. Brøndby Kommune kan således ikke drages til ansvar for, at der er et tag, der blæser af. Men hvis vi ikke efterfølgende foretager os noget og eksempelvis påbyder, at et fejlkonstrueret tag gøres lovligt, så kan vi med rette kritiseres, siger Søren Johnsen.

Han forklarer, at kommunen således ikke er forpligtiget til at tjekke om bygherre overholder lovgivningen, men er forpligtiget til, ”hvis vi bliver bekendt med et ulovligt forhold, at sørge for at den pågældende bygning bliver lovlig.”

Er sådanne ulykker sket før?

– Jeg var selv ude på ulykkesstedet hele den pågældende nat. Ingen af de fremmødte myndigheder havde kendskab til en lignende ulykke i kommunen.

Hvad gør I ellers i kommunen for at sikre, at sådanne ting ikke sker igen?

– Vi vil kigge på, om vi har haft byggesager hvor bygherren har brugt lignende metoder. Vi ved helt konkret, at naboforeningen Arbejdernes Andelsboligforening har samme byggeri som er opført samtidigt. Vi vil derfor kontakte dem for at få tjekket, om de eventuelt også skal påbydes at lovliggøre deres tage.

 

 

Redegørelsen fra Brøndby Kommunen

 

Du kan her læse hele redegørelsen fra Brøndby Kommune til Folkebladet

 

”Teknisk Forvaltning har fået en henvendelse fra Politiet vedrørende person- og stormskader i forbindelse med stormen den 28. oktober 2013 i forbindelse med Brøndby Nord Vej 81-209. Af det fremsendte materiale fra Politiet fremgik det, at dele af det nyetablerede og eksisterende underliggende tag på ovennævnte byggeri blæste af, og at dele heraf medførte personskade på en beboer som befandt sig på sin inddækkede altan.

Politiet har fået Teknologisk Institut til at udarbejde den rapport, hvor det fremgår, at fastgøring af taglægter på det eksisterende (underliggende) tag er fortaget med søm. I rapporten redegøres der for, at samlinger af trækonstruktioner efter dagældende almindelige konstruktionsregler ikke må udføres med søm, jf. DS 413, Trækonstruktioner (af 1954). Den efterfølgende DS 413, Trækonstruktioner fra 1968 gav mulighed for udførelse af samlinger med søm, men at fastgørelsen af taget heller ikke overholder disse regler, da der hertil er anvendt for få søm. Rapporten fra Teknologisk Institut skønner på ovennævnte baggrund, at den primære årsag til stormskaden – ud over selve stormen – er manglende fastgørelse af taglægterne for det oprindelige underliggende tag. Der er fra Brøndby Kommune den 2. marts 1966 meddelt byggetilladelse til opførelse af byggeriet, og der er i den forbindelse ikke meddelt dispensation for fastgørelsen af taglægterne. Brøndby Kommune vil med udgangspunkt i den fremsendte rapport fra Teknologisk Institut, opstarte en sag overfor Brøndby Boligselskab med henblik på lovliggørelse af fastgørelsen af det oprindelige/underliggende tag.”

 

 

Rapportens hovedpointer

 

Folkebladet har fået tilsendt både redegørelsen fra Brøndby Kommune og rapporten fra Teknologisk Institut. De skønner ens.

Af rapporten fremgår blandt andet denne pointe som også er opsummeret i redegørelsen:

”Sømdimensionen er almindelig til formålet. Men det er antallet ikke. Almindelige konstruktionsregler for trækonstruktioner tilsiger, at dette er for lidt.”

En anden central sætning med en vis insinuation indbygget er denne:

”Hvorvidt entreprenøren, der har udført den nye tagdækning, burde have undersøgt fastgøringen af det eksisterende tag, er der ikke taget stilling til.”

Af rapporten fremgår det også, at man ikke med sikkerhed kan forklare, hvorfor ulykken ikke er sket før:

”Det kan ikke umiddelbart gives nogen sikker forklaring på, hvorfor skaden sker netop nu, og ikke fx under stormen i 1999, hvor vindhastighed og retning var tilnærmelsesvis identisk.”

Rapporten fra Teknologisk Institut er bestilt af Københavns Vestegns Politi og dateret 30. oktober 2013.

 

 

Advokat: Svært at få erstatning

 

Folkebladet har spurgt ejer af advokatfirmaet Ret&Råd i Glostrup, Wivi Larsen, om hun mener, at den unge mor kan få erstatning. Det ser ikke godt ud, er beskeden dog

 

Det er ikke helt oplagt, hvor meget ansvar man kan lægge på dem, der har fastgjort det oprindelige tag, vurderer advokat Wiwi Larsen fra Ret&Råd i Glostrup. Det er det oprindelige, underliggende tag, der er problemet, konstaterer hun.

– Det kan godt se ud som om, at der tilbage i 60’erne burde have været brugt nogle flere søm. Og så er vi inde i den nye forældelseslov, der siger, at ”no matter what”, hvis et krav er mere end 10 år gammelt, så er det forældet, konstaterer den garvede advokat.

De gamle forældelsesregler sagde 20 år, fra fejlen opdages.

– Fra politisk side har man sagt. at folk må indstille sig på, at når kravet er gammelt nok, så må man leve med det, som det er. Politikerne har sagt, at folk altså ikke skal hænge på noget, der er så gammelt. Der har man afvejet tingene og sagt, at hvis man har kvajet sig, så hænger man på det i 10 år. Dette er for længst passé i denne sag.

Wivi Larsen siger, at den unge mor og familien kan håbe på, at en eventuel fritids- og ulykkesforsikring dækker.

– Og det er meget tænkeligt, at entreprenøren i øvrigt ikke eksisterer mere, og at dette er et afgørende problem i sig selv.

Kommunalt ansvar?

Hvad med Brøndby Kommune som byggemyndighed og ejerne af bygningerne, der er Brøndby Boligselskab?a

– Jeg tror ikke, at man ville kunne komme igennem med, at koble bygherre og entreprenøren ansvarsmæssigt. Men det er et godt spørgsmål, for man kan ikke udelukke, at man kan argumentere for, at bygningsejeren har et særskilt ansvar for at sikre, at der ikke er tagsten og tage, der ryger ned i hovederne på folk, ligesom man også kan tale om ansvaret for at sikre mod frostskader.

Wivi Larsen tænker lidt.

– Man kan ikke udelukke, at man kunne lave en parallel mellem denne sag og sagen i København, hvor to piger lænede sig op ad ret rækværk, og hvor en af pigerne faldt og blev stærkt invalideret, og der blev kørt en sag mod Københavns Kommune, der i sidste ende blev gjort ansvarlige for, at de ikke sikrede deres rækværk mod ikke at kunne give efter og medføre personskade. Det var Københavns Kommune, der blev gjort ansvarlige for ikke at have efterset rækværkerne.

Her kan man spørge, hvem der er ansvarlig for at sikre, at taget ligger godt nok fast. Det er jo bygningsejeren. Og dennes ansvar. Måske kan man hente noget fra husforsikringen, fordi undertaget ikke har været stærkt nok. Og som bygningsejer har man næsten et objektivt ansvar for ikke at påføre andre skader. Og det er man typisk forsikret mod. Altså bygningsejerens ansvarsforsikring. Den ville jeg nok undersøge.

 

Tung bevisbyrde

Bevisbyrden er dog tung ifølge Wivi Larsen.

– Vi har den udfordring, at vi skal bevise, at bygningsejeren burde have været klar over dette. Den er svær, for så skulle ejeren gå rundt og tjekke alle sine tage. Dernæst er der tale om en ekstraordinær stor storm og ikke blot et almindeligt blæsevejr. Når det er sådan noget helt ekstraordinært, tror jeg faktisk ikke, at man kan gøre bygningsejeren ansvarlig.

Wivi Larsen slår op i sine jurabøger og konstaterer, at det ifølge byggeloven er bygningsejerens ansvar, at bygningen ikke er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i.

– Der er derfor – måske – en mulighed for at gå efter den aktuelle bygningsejer, men det kræver, at en dommer vil sige, at bygningsejeren burde have vidst, at dette kunne ske. Det er tvivlsomt, da taget har ligget der siden 60’erne og fået nyt tag i mellemtiden, der er forskriftsmæssigt udført. Men bygningsejeren kunne opfordres til at melde det til sit forsikringsselskab, som så vil vurdere, om der er noget at bebrejde ejeren af bygningen, siger Wivi Larsen.

Familien vil nu undersøge sine muligheder for juridisk bistand. Folkebladet følger op.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top