fbpx
Store-tale-dag bød på stikpiller til Glostruplisten
GLOSTRUP Det er tradition, at politikerne i Kommunalbestyrelsen bruger det ekstraordinære møde ved budgetvedtagelsen til at udbrede sig i taler. Læs uddrag af både taler og budgetforlig her.

Torsdag i sidste uge var det tid til taler i møderum Kotka, hvor Kommunalbestyrelsen holder møder en gang om måneden. Dette ekstraordinære møde handlede om budgetvedtagelsen, og der sagde Leif Meyer Olsen på vegne af Venstre, at han glædede sig over de mange positive tiltag.

– Jeg vil benytte lejligheden til at takke Socialdemokraterne, SF, Dansk Folkeparti og Konservative for godt samarbejde omkring budgettet. Tak til de mange, som har indsendt høringssvar. Og tak til medarbejderne i administrationen for det store arbejde.

Der kom også en stikpille til Glostruplisten (GL), der har valgt at stå uden for forliget.

– Borgmesteren muntrede sig i Folkebladet med at mene, at de havde haft arbejdstøjet til vask. Jeg tror nærmere, at de slet ikke har noget arbejdstøj. For siden november sidste år har kræfterne været brugt på at bede om redegørelser. Og på at kritisere andre politikere, administrationen og flere andre. Der kom også flere stikpiller fra de andre partier til GL.

Hertil svarede Ove Bjerregaard-Madsen (GL):

– Samtlige forligspartier roser det indgåede forlig i høje toner. Alle har tilsyneladende behov for at forsøge at bilde borgerne ind, at laveste fællesnævner er folkestyrets højdepunkt.

 

Gode vibrationer

SF’s Mette Vennerstrøm var som vanligt positiv.

– I SF arbejder vi for et Glostrup med Glade barn, Grønne ideer og Gode cykelforhold. Ser man derfor budgetaftalen med SF-briller, så er der rigtigt mange aftryk, som vi kan være glade for og stolte af, sagde Vennerstrøm.

Konservatives Lars Høimark var også en glad mand.

– Ingen tvivl konservative havde gerne set en skattenedsættelse, nu når der reelt set var en sund økonomi tilstede. Men alle bag budgetforliget har givet og taget i forhold til mærkesager for at nå til et resultat.

Peter Sørensen fra Socialdemokraterne siger:

– Årets budgetvedtagelse blev en forholdsvis fredelig affære, men det blev erkendt at Venstre og Konservative, havde planlagt en skattenedsættelse, hvis det havde været muligt at samle et flertal. Glostrup Listens to ændringsforslag fik som forventet ingen opbakning,fordi de var uden reelt indhold og som sædvanlige var forarbejdet dårligt.

Læs hele  det vedtagne budget på glostrup.dk

 

 

Flere penge til bløde trafikanter

Der afsættes en pulje på 2.500.000 kroner i 2014 og 2015 med det formål at gøre sikkerheden for gående i trafikken og cykelister endnu bedre i Glostrup Kommune.

Projekter kunne være fortove på Rødkælkevej og cykelsti på Herstedøstervej.

 

Velvære i Vej & Park

Der afsættes 300.000 kroner i 2014 til undersøgelse af, hvordan l det fysiske arbejdsmiljø og arbejdsgange kan forbedres i Vej & Park. Der afsættes fem millioner kroner i 2015 til gennemførelse.

 

Mere lokalhistorisk arbejdskraft, tak

I forlængelse af arbejdet med at gøre Lokalhistorisk Arkiv til en mere åben og formidlende kulturinstitution tilføres budgettet 250.000 kroner årligt fra 2014 til en udvidelse af den faste faglige arbejdskraft.

 

Ny foyer i Glostruphallen

Der afsættes 800.000 kroner

i 2015 til etablering af foyer i Glostruphallen.

 

Hvissingehallen får ansigtsløft

Hvissingehallen er fra 1991 og hallens ståltag har en berammet levetid på cirka 20 år. Der afsættes 9.500.000 kroner i 2014 til renovering af hallens tag samt nyt gulv.

 

Cricketspillerne får kunststofbane

I koordination med Cricketklubben og Cricketforbundet, afsættes der 118.250 kroner i budget 2014 til anlæggelse af en kunststofbane.

 

Baby- og varmtvandsbassin kommer til fritidscentret

For at udvikle fritidstilbuddene i Glostrup Fritidscenter afsættes der 4.600.000 kroner i 2014 til etablering af varmtvandsbassin.

 

Glostrup Torvs scene skal være mere groovy

Der afsættes 150.000 kroner i 2014 til at forbedre scenen på Glostrup torv. Dette vil

løfte rammerne, når der afholdes arrangementer med musik og underholdning på

torvet.

 

Klub Dalvangen får stakater

Der afsættes 500.000 kroner

til drift i henholdsvis 2014 og 2015, som gør det muligt,

at Klub Dalvangen kan forblive i de nuværende lokaler på Dalvangsvej 56 B.

 

Dropper venskabsbysamarbejde

Glostrup Kommune deltager fremadrettet ikke i nordisk lejrskole. Tidligere har der årligt deltaget 1 lærer og 5 elever. Som følge heraf reduceres budgettet med 73.610 kroner i 2014, 2016 og 2017.

 

Splejsning af Engtoften er dyr

Daginstitutionerne Engen og Toften fusionerede i 2009 til Engtoften, og en sammenbygning af de fysiske rammer blev planlagt til 2015. Sammenbygning fremrykkes til 2014, hvilket flytter anlægsudgiften på 4.000.000 kroner fra 2015 til 2014. Nye beregninger og skøn for sammenbygningen giver en højere byggesum, og som følge deraf afsættes yderligere 1.575.000 kroner til anlægget i 2014.

 

Juniorklub om aftenen for ungerne

Der etableres fra 2014 junioraftenklub for 6. og 7. klasse to dage om ugen i alle

fritidsklubber. Udgift hertil er 400.000 kroner pr. år.

 

Ikke mere frugtspild

Frugtordningen reduceres for at undgå spild. Derved spares 200.000 kroner pr. år.

 

Højere normeringer og flere pædagoger i daginstitutioner

Som en fortsættelse af de senere års investeringer på daginstitutionsområdet afsættes 1.500.000 kroner fra 2014 til dels højere normeringer og dels en øget andel af pædagogisk personale i forhold til medhjælpere.

Forældrebetalingen påvirkes ikke af udvidelsen, men

vil kun blive almindeligt prisfremskrevet fra 2013.

 

Skolerne skal have bedre computere

Folkeskoleområdet tilføres 1.400.000 kroner i 2014 til investeringer i it samt it-undervisning af personale. It–investeringen på skoleområdet er en ekstrabevilling oven i de 1,2 millioner kroner, der allerede står i budgettet for 2014.

 

Bedre kontanthjælpsindsats

En udvidet kontanthjælpsindsats i jobcenteret skønnes at kunne nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp og dermed reducere kommunes udgifter. Som følge heraf afsættes 2.400.000 kroner til en øget indsats i 2014 og frem, som forventes at give besparelser på kontanthjælp svarende til 3.400.000 kroner årligt.

 

Fast klinisk diætist til Glostrup

Der afsættes 134.000 kroner i budget 2014 og 201.000 kroner fra budget 2015 til oprettelse af en fast stilling som klinisk diætist.

Diætistens arbejdsopgaver består af deltagelse i udviklingsopgaver, vejledning til borgere med hjertekarsygdomme, samt diætvejledning til udvalgte borgere og andet. I 2012 og 2013 har stillingen været finansieret af Glostrup Kommunes sundhedspulje, og puljen vil fremadrettet bidrage

med 50 procent af finansieringen af stillingen.

 

Træningscentret får pengepose

Som følge af et stigende forbrug i antallet af døgngenoptræningspladser på

træningscentret, tilføres der yderligere budget på 433.660 kroner fra 2014. Stigningens skyldes blandt andet det store fokus på rehabiliteringspotentialet hos den enkelte borger.

Fra budget 2014 budgetteres der med takstindtægter på 352.142 kroner vedrørende forrentning, afskrivninger og overhead. Der er tale om en teknisk korrektion af budgettet

 

Behandlingstilbuddet Pitstop bliver udvidet

Som følge af gode erfaringer med unges ophold på behandlingstilbuddet, er det

besluttet at udvide Pitstop fra 4 til 8 pladser.

Udvidelsen medfører en reduktion af budget 2014 med netto 1.057.000 kroner og 2.115.000 kroner fra 2015 og frem, som følge af færre udgifter til køb af pladser på opholdssteder i andre kommuner.

Fra 2014 er der ligeledes besluttet en rammereduktion på 50.000 kroner- Til udvidelsen af

Pitstop med fire pladser afsættes der 2.400.000 kroner i 2014.

 

Glostrup Station skal udvikles op til letbanestart

Letbanen giver nye muligheder for bymidten og området omkring stationen. For at sikre den bedst mulige udnyttelse af potentialet bestilles et projekt for området af et arkitektfirma, hvilket der afsættes netto 200.000 kroner til i budget 2014.

 

Kommunalbestyrelsens nye medlemmer på skolebænken

Der afsættes yderligere 450.000 kroner i 2014, da der blandt andet forventes kursusudgifter til eventuelt nye medlemmer af kommunalbestyrelsen. Den nye Kommunalbestyrelse må efterfølgende tage stilling til budgettets størrelse

 

Firmaer spytter ekstra skattekroner i kassen

Der forventes at kommunens mange virksomheder vil kunne bidrage med 5,0 mio. kroner netto efter udligning

yderligere i 2015-2017

 

Kommunen skal være slankere

Som følge af forenkling og effektivisering i kommunes administration vil der ske en

reduktion i de administrative omkostninger, 1 mio. kroner i 2014 og 2,0 millioner kroner i årene derefter.

 

Grunde i Hvissinge Øst giver godt

Det er besluttet, at et nyt område i Hvissinge Øst sættes til salg i 2015 og 2016.

For ventede indtægter er minimum 10,0 millioner kroner netto i 2015 og 2016.

 

Der kan spares på gode indkøbsaftaler

På baggrund af det fortsatte arbejde med at effektivisere kommunens indkøb forudsættes en yderligere besparelse på én million kroner i 2014 og frem.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top